English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Moderneiddio Ysgolion 

Prif ddiben yr Is-adran yw trawsnewid y rhwydwaith o ysgolion meithrin, cynradd, ac uwchradd sy'n gwasanaethu'r sir yn adnodd strategol a Ysgol y Bryngweithredol effeithiol sy'n diwallu anghenion y presennol a'r dyfodol o ran addysg yn yr ysgol ac addysg gymunedol, gan wneud hynny drwy wella adeiladau, seilwaith, a llefydd sydd wedi eu lleoli, eu dylunio, eu hadeiladu, neu eu haddasu yn briodol ar gyfer datblygu pobl a chymunedau Sir Gaerfyrddin mewn modd cynaliadwy. 

Ein prif amcanion yw:

  • datblygu, rheoli, a gweithredu Rhaglen Foderneiddio y Cyngor
  • rhoi'r cynlluniau i ad-drefnu ysgolion ar waith
  • cydgysylltu a gweithredu cynlluniau cyfalaf sylweddol sy'n ategu'r rhaglen Moderneiddio'r Ddarpariaeth Addysg, gan gynnwys gwaith mewn perthynas â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd
  • rheoli datblygiad effeithiol y polisïau sy'n gysylltiedig â threfnu a moderneiddio ysgolion a rheoli'r blaengynllunio strategol sydd ynghlwm wrth raglen y Cyngor ar gyfer Moderneiddio'r Ddarpariaeth Addysg, gan greu cyswllt â'r holl amcanion perthnasol ym meysydd addysg
  • datblygu cymunedol, ac adfywio.

 


Tudalen wedi ei diweddaru ar 11/9/2013