English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn destun archwiliad ar hyn o bryd ac mae'r Cyngor bellach yn ymgynghori ynghylch nifer o newidiadau sydd wedi eu cynnig yn sgil Materion sy'n Codi yn ystod Sesiynau Gwrandawiad yr Archwiliad.  Mae'r rhain u’w gweld ar y dudalen Newidiadau yn sgil Materion sy’n Codi.

Mae eitem atodiad arall i'r Atodlen ynghylch y Newidiadau yn sgil Materion sy'n Codi wedi cael ei chyhoeddi a gellir ei gweld ar y dudalen ynghylch y Newidiadau yn sgil Materion sy’n Codi.


Mae’r Cynllun Cyfansawdd wedi cael ei gynhyrchu gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn dilyn ymofyniad gan yr Arolygydd. Mae'r Cynllun Cyfansawdd yn cynnwys y Newidiadau Ffocws i'r Cynllun Datblygu Lleol Adneuo. Nid yw’r Cynllun Cyfansawdd yn ffurfio rhan o Archwiliad y CDLl ond mae’n ddogfen gyfeirio er mwyn cynorthwyo'r darllenydd. Y CDLl Adnau a’r Atodlen o’r Newidiadau Ffocws yw’r dogfennau y bydd yn cael eu hystyried yn ystod yr Archwiliad.


Cliciwch yma i weld y Cynllun Cyfansawdd


Cyflwyno Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

Yn dilyn y penderfyniad a wnaed yn ei gyfarfod ar 12fed Mehefin 2013, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyflwyno ei gynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru fel y gall y cyhoedd eu harchwilio, yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (Rheoliad 22).

Hefyd mae'r dogfennau a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru yn cynnwys Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd, Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, a phapurau tystiolaeth gefndir eraill yn ogystal ag unrhyw sylwadau a wnaed wrth baratoi'r cynllun adeg cyflwyno'r Cynllun Adneuo a'r Safleoedd Amgen.

Gellir cael golwg ar restr o'r dogfennau a gyflwynwyd yma
Gellir cael golwg ar Hysbysiad Cyflwyno ffurfiol yma


Mae eitem atodiad i Ddogfen CSD4 a Gyflwynwyd wedi ei ychwanegu at y Rhestr o Ddogfennau CDLl a Gyflwynwyd


Mae'r Cyngor wedi dechrau paratoi Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin (CDLl).


Bydd y CDLl yn egluro cynigion a pholisïau’r Awdurdod ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn ei ardal weinyddol yn y dyfodol.  Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu, bydd y CDLl yn disodli'r Cynllun Datblygu Unedol presennol, a bydd penderfyniadau ynghylch ceisiadau cynllunio yn cael eu seilio'n bennaf ar ei gynnwys. Felly, mae'n rhoi rhywfaint o sicrwydd ynghylch pa fath o ddatblygiad fydd yn cael ei ganiatáu, neu ei wrthod, mewn lleoliadau penodol yn ystod cyfnod y cynllun.

Mae'n ofynnol dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 bod Cynghorau yn llunio CDLl. Nod y cynlluniau newydd yw gwneud y system cynllun datblygu'n fwy perthnasol, cynhwysol ac atyniadol i gymunedau lleol ac annog pobl i gydweithio mwy wrth baratoi'r cynllun gan gynnwys y sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat, a ddylai arwain at lunio cynllun fydd yn seiliedig ar gonsensws.  Yn ogystal, bwriedir i broses y CDLl arwain at system gwneud cynllun sy'n gyflymach na'r hyn a gafwyd yn y cynlluniau datblygu blaenorol.

Bydd y CDLl yn egluro cynigion a pholisïau’r Awdurdod ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn yr ardal yn y dyfodol. Ar ôl i'r cynllun gael ei fabwysiadu, bydd y penderfyniadau ynghylch ceisiadau cynllunio yn cael eu seilio'n bennaf ar y CDLl. Gellir cael rhagor o gyfarwyddyd ynghylch CDLl Sir Gaerfyrddin a'r broses o’i baratoi, yn ogystal ag ymgynghoriadau presennol a blaenorol, ar y tudalennau gwe hyn. Ceir rhagor o gyfarwyddyd ynghylch CDLl ar wefan Cynulliad Cymru hefyd.


Cyhoeddwyd dogfennau fersiwn adneuo y CDLl at ddibenion ymgynghori o 22 Mehefin 2011 a maent ar gael ar dudalen we fersiwn adneuo y Cynllun Datblygu Lleol.  Y dyddiad cau er mwyn derbyn sylwadau oedd 19 Awst 2011 am 4.30pm.

Cyhoeddwyd y ‘Safleoedd Amgen’ a chyflwynwyd ynghylch fersiwn adneuo y CDLl at ddibenion ymgynghori o 25 Ebrill tan 4.30 ar 8 Mehefin 2012.  Cliciwch yma i weld y dudalen Safleoedd Amgen

Derbyniwyd nifer o sylwadau ynghylch fersiwn adneuo y CDLl, yr Adroddiad ar Arfarniad Cynaliadwyedd a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd sydd ddim yn ymwneud yn benodol â safleoedd (cyfeiriwyd atnynt fel Sylwadau Polisi).  Mae’r Cyngor yn gwneud rhain ar gael er mwyn eu harchwilio.  Mae rhain ar gael u’w gweld trwy clicio yma i weld dudalen fersiwn adneuo y Cynllun Datblygu Lleol.  Nid yw cyhoeddiad y sylwadau yma yn rhan o’r ymgynghoriad ar ‘Safleoedd Amgen’ a nid ydynt yn agored i wneud sylwadau arnynt.


Manylion Cyswllt 


Rheolwr Blaen-Gynllunio a Chadwraeth, 8 Heol Spilman, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1JY 

e-bost: blaengynllunio@sirgar.gov.uk

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn hynod o bwysig pan benderfynir ar geisiadau cynllunio.
 
Tudalen wedi ei diweddaru ar 18/7/2014