English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Ceisiadau Cynllunio 

Chwilio am Geisiadau Cynllunio

Chwilio am gynllunio nifer y ceisiadau mewn e-Gynllunio, cael golwg ar y dogfennau a'r darluniau cysylltiedig a chyflwyno sylwadau ar-lein.  Gweld y canllaw i ddefnyddwyr e-gynllunio.


Dogfennau Cais Cynllunio Hanesyddol

 Planning Application Search        Chwilio am dogfennau gan ddefnyddio rhif y cais cynllunio

Cyfeirnodau Ceisiadau Cynllunio  ~ 1974 i'r dyddiad presennol.

Os oes arnoch angen copïau o hysbysiadau penderfyniadau cynllunio cyn 2004 nad ydynt ar gael ar-lein, anfonwch e-bost at:

planningsearches@sirgar.gov.uk (am ddim)

Ceisiadau Cyfredol

Mae'r wefan yn cael ei diweddaru'n ddyddiol. Gellir gweld manylion y cais 1 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad cofrestru.

Nid ydym yn cyhoeddi dogfennau sy'n cynnwys manylion personol, meddygol, neu ariannol yr unigolion sy'n ymwneud â'r cais cynllunio neu'r dogfennau atodol, oni bai bod rheswm dilys dros wneud hynny. Hefyd, byddwn yn gwaredu / golygu yr holl lofnodion a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â chyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn.


Ceisiadau y Penderfynwyd arnynt

Gellir gweld y cynlluniau a'r hysbysiad penderfyniad 4-7 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad y penderfyniad yn achos ceisiadau a ddaeth i law ers 1 Ionawr 2004. Yn unol â chanllawiau PARSOL(Gwasanaethau Cynllunio a Rheoleiddio Ar-lein), ni fydd y dogfennau eraill yn cael eu harddangos unwaith y penderfynir ar y cais.


Hawlfraint

Gwarchodir cynlluniau, darluniau, a deunydd arall a gyflwynir i'r awdurdod lleol gan y Ddeddf Hawlfreintiau, Dyluniadau a Phatentau 1988 (adran 47). Gallwch ond defnyddio deunydd sydd wedi ei lawrlwytho a/neu ei argraffu at ddibenion ymgynghori, i gymharu ceisiadau cyfredol â chynlluniau blaenorol, ac i gadarnhau bod datblygiadau wedi cael eu cwblhau'n unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd. Nid oes hawl gwneud rhagor o gopïau heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint yn gyntaf.Ni ddylai'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn cael eu defnyddio yn lle gynnal Chwiliad Pridiannau Tir ffurfiol. 

Angen Cymorth? 

Os na allwch gael hyd i ddogfennau neu os hoffech gael cymorth gwe-lywio, cysylltwch â'r canlynol:


Emily Dent
Swyddog Rheoli Gwybodaeth
Y Gwasanaethau Cynllunio
Swyddfa Dinesig
Heol Cilgant
Llandeilo
SA19 6HW

Ffôn: 01558 825314

E-bost: edent@sirgar.gov.uk  /  planningregistrations@sirgar.gov.uk


l Gweld yr holl fanylion cyswllt cynllunio


Tudalen wedi ei diweddaru ar 19/8/2014