English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Canolfan Tywi 


tywi centre logo

Mae Canolfan Tywi yn ganolfan gwybodaeth a hyfforddiant treftadaeth wedi’i leoli yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin.  Mae'r ganolfan yn darparu hyfforddiant mewn sgiliau traddodiadol, gwybodaeth a grantiau yn ymwneud â threftadaeth adeiledig, naturiol a diwylliannol Cymru.

Mae ein rhaglen o gyrsiau byr yn cynnwys cynnal a chadw ac atgyweirio hen adeiladau, cadwraeth a chrefftau gwledig traddodiadol.  Mae'r cyrsiau eraill sydd ar gael yn cynnwys adeiladu drwy ddefnyddio calch, atgyweirio ffenestri codi, toi â gwellt, plygu perthi ac adfer perllannau a llawer mwy. Yn ogystal gallwn roi gwybodaeth a thaflenni cymorth ichi ynghylch dulliau traddodiadol o atgyweirio adeiladau, crefftau a sgiliau gwledig, bioamrywiaeth a threftadaeth ddiwylliannol.

Yn ogystal mae Canolfan Tywi yn cynnig Cynllun Bwrsariaeth Treftadaeth.  Cwrs hyfforddiant blwyddyn gyfan yw hwn i grefftwyr sydd am gael Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol 3 - Treftadaeth mewn sgiliau saer coed, plastro, saer maen neu osod to traddodiadol.

Drwy Gynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gaerfyrddin gall grwpiau cymunedol a thirfeddianwyr wneud cais am grantiau i gadw a gwella treftadaeth wledig Sir Gaerfyrddin.  Gellir cynnig grantiau o hyd at £5,000 i ddiogelu bioamrywiaeth a'r amgylchedd naturiol, a hyd at £15,000 i hybu treftadaeth ddiwylliannol.

Yn ogystal rydym yn trefnu hyfforddiant pwrpasol felly os oes gennych chi grŵp a fyddai, yn eich barn chi, yn elwa ar ddysgu rhagor am sgiliau treftadaeth ac amgylchedd Cymru cysylltwch â ni i weld beth gallwn ni ei gynnig ichi.   Os ydych chi am gynnal eich digwyddiad hyfforddiant neu eich cyfarfod eich hunan yng Nghanolfan Tywi edrychwch ar ein costau hurio man cynnal.

Yng Nghanolfan Tywi rydym yn dathlu treftadaeth Cymru ac yn gweithio i sicrhau ei bod yn cael ei deall a'i chadw'n well.  Lleolir y ganolfan yn un o'r tirweddau hanesyddol pwysicaf yng Nghymru ac mae mewn safle gwych i ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r dirwedd ac i hyrwyddo'r sgiliau priodol sydd eu hangen i ofalu amdani.


Mae prosiectau Canolfan Tywi wedi cael cyllid a chymorth drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri; Cynllun Datblygu Gwledig Cymru ar gyfer 2007-2013, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig; Cyngor Sir Caerfyrddin, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

 

 

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 01/11/2012
 
Manylion Cysylltu
 

Canolfan Tywi
Fferm Dinefwr
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin
SA19 6RT

E-bost:
post@canolfantywi.org.uk

www.tywicentre.org.uk