English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Siarter y Cwsmer 

Ein haddewidion i chi…


Byddwn yn:

 • Trin ein cwsmeriaid yn yr un modd ag yr hoffem ni gael ein trin
 • Cadw ein haddewidion
 • Rhoi gwybod i chi pan fydd pethau’n mynd o chwith
 • Ymddwyn mewn modd proffesiynol a chwrtais bob amser
 • Hyfforddi ein gweithwyr fel y gallant eich helpu chi yn y ffordd orau
 • Trin pawb yn yr un modd, beth bynnag fo eu hamgylchiadau personol, dewis iaith neu anableddau
 • Ymchwilio i unrhyw gwynion a wneir ynghylch ein gwasanaethau, a rhoi ymateb llawn ar ôl ystyried y mater
 • Ceisio eich barn yn rheolaidd a gwrando arno
 • Sicrhau bod ein gwasanaethau ar gael i gymaint o bobl â phosibl

Gofynnwn i chi:

 • Roi’r wybodaeth y mae angen arnom i’ch helpu
 • Rhoi gwybod am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau a allai effeithio ar y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu ar eich cyfer
 • Rhoi gwybod inni os nad ydych yn gallu dod i gyfarfod ar amser
 • Trin pob un o’n gweithwyr â pharch ac urddas
 • Ein helpu i wella drwy gynnig eich sylwadau ac awgrymiadau inni
 • Rhoi gwybod inni os ydym wedi rhagori ar eich disgwyliadau fel y gallwn diolch I’n gweithwyr

Cysylltu â ni 

Ffon: 01267 234567
Testun: 07892 345678
Ebost: direct@sirgar.gov.uk
Tudalen wedi ei diweddaru ar 30/5/2012