English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 07/1/2010
Gofalwyr 

Mae ymchwil a wnaed gan Carers UK yn dangos sut y gall y straen corfforol ac emosiynol sydd ar y chwe miliwn o ofalwyr yn y Deyrnas Unedig arwain at broblemau iechyd.

Mae llawer o bobl yn ofalwyr ac mae sefyllfa gofal pawb yn wahanol.  Er hynny, gorau po fwyaf ffit ac iach yr ydych, oherwydd byddwch wedyn yn gallu ymdopi'n well, yn gorfforol ac yn emosiynol, â phwysau gofalu.
Gofalu amdanoch eich Hunan - mae cadw golwg ar eich iechyd emosiynol a chorfforol yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn i'ch gallu i ymdopi a byddwch hefyd yn teimlo'n well.

Cymorth - pwy sy'n gallu helpu?

Meddyg Teulu - Os oes gennych chi a'r person yn eich gofal yr un meddyg yna bydd yn haws iddynt wybod y sefyllfa ddiweddaraf. Er hynny, efallai bod yn well gennych gael meddyg gwahanol oherwydd eich bod yn teimlo'n fwy rhydd i siarad am bethau sy'n eich poeni.

Gall eich meddyg helpu i drefnu gofal nyrsio arbenigol yn y cartref neu mewn man preswyl yn ogystal â gofal seibiant. Gallant eich cyfeirio at nyrsys ardal; ymwelwyr iechyd; nyrsys seiciatrig cymunedol; therapyddion galwedigaethol; a ffisiotherapyddion.

Gwasanaethau Cymdeithasol - Gallant roi gwybod ichi pa wasanaethau sydd ar gael i'ch cynorthwyo - megis gofal cartref, pryd ar glud, seibiant o ofalu a chyngor ynghylch gwneud addasiadau neu newidiadau yn y cartref. Os yw'r person sydd yn eich gofal yn cael amrywiaeth dda o wasanaethau, yna bydd y rhain yn eu tro yn eich cynorthwyo chi.

Asesiad Gofalwr - O dan y Ddeddf Gofalwyr mae gennych hawl i ofyn i'r gwasanaethau cymdeithasol wneud asesiad o'ch anghenion fel gofalwr - beth allai helpu i wneud gofalu'n haws i chi?  Mae cael mynediad i wasanaethau brys achlysurol mewn argyfwng neu mewn amgylchiadau annisgwyl, a chael cymorth i wneud cynlluniau priodol ar eu cyfer, yn gallu rhoi tawelwch meddwl ichi pan fydd rhywbeth annisgwyl yn digwydd.
Cael seibiant - Gall hyn fod yn anodd ei drefnu os ydych yn gofalu ar eich pen eich hun a heb deulu na ffrindiau gennych i gymryd drosodd ac efallai eich bod wedi dechrau mynd i'r arfer o beidio cael seibiant; ond mae'n bwysig eich bod yn cael hyd yn oed ychydig oriau o seibiant.

Cymhlethdod budd-daliadau - Mae llawer o ofalwyr sy'n gallu hawlio budd-daliadau a lwfansau, iddynt hwy eu hunain neu i'r person sydd yn eu gofal, ddim yn gwneud hynny naill ai oherwydd bod y cwbl yn ymddangos mor gymhleth neu'n teimlo fel eich bod yn ceisio cardod. Dylai'r Gwasanaethau Cymdeithasol allu rhoi gwybod ichi pa lwfansau a budd-daliadau y mae gennych chi a'r person yn eich gofal hawl iddynt.

Grwpiau Gofalwyr - Mae gofalwyr eraill mewn sefyllfa dda i gynnig cyngor a chymorth. Mae'r rhai sy'n gofalu am rywun sydd â'r un salwch neu anabledd yn debygol o fod â syniadau a chynghorion da ar sut i wneud bywyd yn haws.