English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Mae'r wybodaeth ar gyfer y dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu unrhyw wasanaethau y cyfeiriwyd ati ar y wefan, anfonwch e-bost at gwybodaeth@sirgar.gov.uk
Datblygu Gwasanaeth yn arwain at gyfranogiad mewn Clybiau Dydd Cymunedol 
23/02/2011 

Mae Gwasanaethau Clybiau Dydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn cael eu hailgynllunio er mwyn galluogi gwell defnydd o adnoddau ar gyfer y sawl sydd angen lefelau uwch o ofal yn y Gymuned.
Bydd pum clwb dydd yn y Sir yn cael eu heffeithio gan y cynlluniau ond er y bydd ychydig o ad-drefnu'n digwydd ar gyfer staff, bydd nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n defnyddio'r clybiau dydd ar hyn o bryd yn cael cynnig lefelau uwch o wasanaeth yng Nghanolfannau Dydd y Cyngor a bydd eraill yn cael cynnig llefydd mewn clybiau cinio annibynnol a grwpiau cymdeithasol lleol. 
Bydd y nifer bach o staff sydd ar hyn o bryd yn cynnal y Clybiau Dydd yn cael cynnig cyfleoedd adleoli mewn mannau eraill yn y Cyngor.  Gallai hyn gynnwys cyfleoedd yng Nghanolfannau Dydd y Cyngor lle nodwyd bod llefydd gwag.
Mae'r Clybiau Dydd a fydd yn cael eu heffeithio yn cynnwys Clwb Dydd Ystradowen, Ystradowen; Clwb Dydd Noddfa Teilo, Llandeilo; Clwb Dydd y Gwendraeth, Pont-iets; Clwb Dydd Caemaen, Llanelli;  a Chlwb Dydd Dyffryn Teifi  - Castellnewydd Emlyn.
Mae adolygu'r gwasanaethau dydd yn ddilyniant o benderfyniadau a wnaed gan y Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor Llawn yn ystod y blynyddoedd diwethaf i aildrefnu gwasanaethau a gwneud y defnydd gorau o adnoddau.
Yn ogystal, mae'n dilyn adolygiad diweddar ynghylch clybiau cinio sydd wedi bod yn llwyddiant mawr.  Erbyn hyn, mae Clybiau Cinio ar draws y Sir yn ffynnu yn nwylo'r sector annibynnol, sy'n gallu cynnig ystod ehangach o wasanaethau i grwpiau mwy o bobl na'r hyn yr oedd y Cyngor yn gallu ei wneud.
Mae'r pum clwb dydd yn y Sir, sy'n costio oddeutu £400,000 y flwyddyn, wedi bod yn cael eu cynnal heb fod yn llawn am beth amser, gyda chyfartaledd o 121 o lefydd gwag bob dydd o amgylch y Sir.
Mae'r sawl sy'n mynychu fel arfer yn annibynnol gyda lefelau isel o anghenion ond yn mynychu'r Clybiau er mwyn ymwneud ag eraill ac er mwyn cael pryd o fwyd twym.
Mae'r Cyngor yn gweithio gyda'r trydydd sector a sefydliadau gwirfoddol er mwyn nodi unrhyw ddatblygiadau neu lefydd gwag ar gyfer y defnyddwyr gwasanaeth hyn yn eu clybiau cinio a'u grwpiau cymdeithasol.
Bydd rhai a allai fod â lefelau uwch o anghenion yn cael eu hasesu ar gyfer gwasanaethau'r Canolfannau Dydd, sy'n cynnig ystod ehangach o wasanaethau, gan gynnwys gofal personol.
Dywedodd Sheila Porter, Pennaeth y Gwasanaethau Gofal Sylfaenol, Cymunedol, a Chymdeithasol: "Roedd nifer o lefydd gwag yng ngwasanaeth y Clybiau Dydd ac amlinellodd hyn yr angen am welliant a defnydd priodol o wasanaethau. Felly, rydym wedi cynnal ymgynghoriadau anffurfiol gyda defnyddwyr y gwasanaeth, y staff a'r sector annibynnol ac roeddem yn teimlo mai dyma'r ffordd orau o wneud y defnydd mwyaf priodol o'n hadnoddau.
"Rydym wedi ystyried goblygiadau posibl hyn i ddefnyddwyr a staff y gwasanaeth ac rydym wedi sicrhau fod pawb sy'n defnyddio'n Clybiau Dydd ar hyn o bryd yn cael cynnig darpariaeth arall er mwyn gwella eu profiad cyfredol o ran gwasanaethau.
"Ym mhob achos, mae parhad y gwasanaethau i unigolion sy'n mynychu'r clybiau ac ar gyfer ein staff wedi bod yn flaenoriaeth inni."
Ychwanegodd y Cynghorydd Pat Jones, yr aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: "Drwy wneud y newidiadau hyn, rydym yn sicrhau fod ein gwasanaethau yn gost-effeithiol, yn cael eu defnyddio'n llawn ac yn cynnig cydbwysedd priodol rhwng darparu gwasanaeth gofal cymdeithasol a gwasanaeth gofal personol.
"Hefyd, bydd yn golygu y gallwn ni ailgyfeirio £400,000 o arbedion i feysydd darpariaeth gofal cymdeithasol eraill lle bo galw cynyddol."