English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
pre school children

Mae Partneriaeth Plant Sir Gaerfyrddin yn dymuno bod plant Sir Gâr yn ddiogel, yn hapus ac yn iach; a'u bod yn tyfu ac yn datblygu yn ôl eu gallu i fod yn aelodau hyderus a gofalgar o'r gymdeithas a pharchu pob agwedd ar amrywiaeth.

Mae'r Bartneriaeth yn deall bod rhaid darparu gwasanaethau drwy'r sir gyfan er mwyn sicrhau bod anghenion iechyd, addysg a chymdeithasol plant yn cael eu diwallu, fodd bynnag bydd yn ofynnol hefyd i dargedu plant sydd â'r angen mwyaf, gan sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau mewn bywyd.

Mae aelodau'r Bartneriaeth yn cynrychioli'r prif asiantaethau statudol a gwirfoddol sy'n darparu gwasanaethau i blant y Sir. Plant rhwng 0 a 10 oed sy'n derbyn sylw'r Bartneriaeth sydd yn is-grŵp y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc (ac yn cydweithio'n agos â'r Bartneriaeth Pobl Ifanc sy'n ymdrin â phlant a phobl ifanc o 11 i 25 oed).

Mae'r Bartneriaeth yn fodd i asiantaethau ddod ynghyd i glustnodi a chymeradwyo materion perthnasol y gellir rhoi blaenoriaeth iddynt a deall eu cyfraniad o ran cynnig manteision i blant. Nid yw'n atal asiantaethau unigol rhag datblygu ond mae'n sicrhau bod y blaenoriaethau o ran cynlluniau cyllido'n cael eu nodi'n glir a bod cyrff yn medru cydweithio er mwyn hyrwyddo prosiectau.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 08/10/2010