English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Perthi uchel  

Gan ein bod yn Awdurdod Lleol, rydym wedi derbyn pwerau o dan ran 8 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 i ystyried cwynion ynghylch perthi uchel, ac i gynorthwyo trigolion sy’n pryderu am uchder perth. Lluniwyd y Rheoliadau gan y Cynulliad Cenedlaethol ar 8 Rhagfyr 2004 a daethant i rym ar 31 Rhagfyr 2004.

Cyn i’r cyngor fedru ymwneud ag achos, mae angen i’r trigolion ddarparu tystiolaeth eu bod wedi ceisio datrys problem gyda chymydog. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hynny i ni, er enghraifft, cofnod ysgrifenedig o unrhyw sgyrsiau neu gyfarfodydd.

Gall perth addas fod yn ffin ddelfrydol i ardd a helpu i ddenu bywyd gwyllt newydd yno, ond gall y berth anghywir achosi effeithiau annymunol i chi neu i’ch cymdogion, megis ymsuddiant a cholli golau.

Pa bwerau sydd gan y cyngor i’m helpu?

Mae Rhan 8 o’r Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn galluogi’r Cyngor i chwarae rhan yn y gwaith o farnu a yw ‘mwynhad rhesymol’ o’ch eiddo yn dioddef effaith niweidiol yn sgil uchder perth uchel. Yn y mwyafrif o achosion bydd hynny’n digwydd pan fo perth yn atal golau rhag cyrraedd eich eiddo.

Gall y cyngor chwarae rhan o dan yr amgylchiadau canlynol:

l chi yw perchennog neu feddiannwr cyfredol eiddo domestig
l mae’r berth yn un lled-fythwyrdd neu fythwyrdd
l mae’r pryder ynghylch y berth yn ymwneud â’i huchder
l mae’r berth dros 2 fetr o uchder o’i mesur o’r ddaear 
l mae eich ymdrechion i ganfod ateb gyda’ch cymydog wedi methu

Ni all y cyngor wneud y canlynol:

l ymwneud â’r achos os yw eich pryder ynghylch y berth yn gysylltiedig ag ymsuddiant neu faterion eraill nad ydynt yn gysylltiedig â’i huchder;
l gofyn i’r berth gael ei chlirio’n llwyr
l mynnu bod y berth yn cael ei thorri i uchder llai na 2 fetr
l rhoi pwerau i chi dorri perth eich cymydog
Go back up to the top of the page

Sut gallaf i ddod i gysylltiad â’m cymdogion ynghylch gostwng uchder eu perth?

Mae Cymunedau a Llywodraeth Leol wedi cynhyrchu taflen Dros Berth yr Ardd (sydd ar gael i’w lawrlwytho o’r dudalen hon), sy’n rhoi canllawiau clir ar gyfer dod i gysylltiad â’ch cymydog pan fydd anghydfod.


Dylai mynd at y cyngor fod yn gam terfynol

Cyn cwyno’n ffurfiol am berth, mae’n ofynnol i chi geisio datrys pethau gyda’ch cymydog yn gyntaf.

Dylid cofnodi’r broses hon a rhaid cyflwyno manylion gyda’ch cais cyn i’r cyngor fedru ymwneud â’r achos.

Bydd eich cais yn cael ei ddychwelyd os na wnaed ymdrechion rhesymol i ddatrys y mater gyda’ch cymydog.

Mae’r daflen Dros Berth yr Ardd  yn helpu i nodi’r camau y mae angen eu cymryd. Mae’r rhain yn cynnwys ceisio defnyddio cyfryngwr annibynnol.


Sut mae gwneud cwyn ffurfiol?

Mae taflen Cymunedau a Llywodraeth Leol, Perthi Uchel: Cyflwyno Cwyn i’r Cyngor, yn egluro beth fydd yn digwydd os bydd y cyngor yn ymwneud â’r achos.

Mae’r ffurflen gais a’r nodiadau cyfarwyddyd yn cynnwys gwybodaeth am y ffïoedd a’r broses y byddech yn dod yn rhan ohoni petaech yn dymuno i’r Cyngor ymwneud â’r mater.

Mae gan y naill barti neu’r llall yr hawl i apelio yn erbyn pa benderfyniad bynnag mae’r cyngor yn ei wneud. Mae gwybodaeth am y broses apelio ar gael o Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog.
Go back up to the top of the page

Oes angen i mi dalu ffi i’r cyngor?

Oes, mae’r Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn galw am ffi o £120, a fydd yn talu am gost y gwaith gan swyddogion y cyngor.

Nid oes gweithdrefn ar gyfer hawlio’r ffi yn ôl oddi wrth berchennog y berth. Unwaith caiff cais ei dderbyn, ni ellir ad-dalu’r ffi.


Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi gwyno wrth y cyngor?

Unwaith mae wedi derbyn cwyn ac wedi ystyried a ydyw’n bodloni’r profion cyfreithiol, bydd y cyngor yn ysgrifennu i egluro’r broses (mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y taflenni Dros Berth yr Ardd a Perthi Uchel: Cyflwyno Cwyn i’r Cyngor).

Bydd y cyngor yn cyhoeddi manylion y camau mae’n barnu eu bod yn angenrheidiol mewn ‘rhybudd adfer’ ffurfiol, a all gynnwys y camau i’w cymryd, amserlen ar gyfer y gwaith, neu gamau ataliol i sicrhau nad yw’r effaith niweidiol yn digwydd eto.

Tra bod y rhybudd adfer mewn grym bydd yn bridiant tir lleol ac yn rhwymo pob person sy’n berchennog neu feddiannwr presennol ar y tir a bennir yn y rhybudd.

Gall rhybudd adfer gael ei newid, ei dynnu’n ôl, neu gall y cyngor hepgor neu leddfu un o ofynion y rhybudd.

Go back up to the top of the page

 

MANYLION CYSWLLT 


Yr Adain Orfodaeth, y Gwasanaethau Cynllunio, 8 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1JY

Rhif Ffôn: 01267 242454

E-bost: gorfodaeth.cynllunio@sirgar.gov.ukHigh Hedges - Appealing against the Council's decision
Tudalen wedi ei diweddaru ar 25/11/2014