English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Gwasanaethau Cynllunio Mae’r gwasanaeth cynllunio’n cael ei rannu’n nifer o adeiniau arbenigol, sy’n cydweithio i ddefnyddio eu harbenigedd mewn prosiectau unigol a’r gwasanaeth yn gyffredinol. Yr adeiniau yw: Rheoli Datblygu, Rheoli Adeiladu, Cadwraeth a Chefn Gwlad, Blaen-gynllunio a Gorfodi Rheolau Cynllunio.Mwyaf Poblogaidd...

— Adeiladau rhestredig
— Ardaloedd Cadwraeth 
— Ceisiadau ar gyfer Rheoliadau Adeiladua 
— Coed
— Cyfarfodydd y pwyllgor cynllunio
— Cyflwyno eich cais ar-lein
— Cyflwyno eich rheoliadau adeiladu cais ar-lein

— Cysylltu â ni 
— e-Gynllunio 
— Ffurflenni cais cynllunio
— Perth uchel 
— Rhoi gwybod am achos honedig o dorri rheolau cynllunio
— Y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 
— Y Cynllun Datblygu Unedol

Newyddion cynllunio

Y newyddion diweddaraf am gynllunio a rheoli adeiladu yn Sir Gaerfyrddin.


Ceisiadau cynllunio (Rheoli Datblygu)

Cyfle i chwilio a gweld ceisiadau cynllunio presennol a blaenorol, i gyflwyno ceisiadau ar-lein, i lawr lwytho ffurflenni cais, ffioedd, agendau a chofnodion, ac i gael gwybod sut mae proses ceisiadau cynllunio yn gweithio.

Rheoli Adeiladu

Proses ceisiadau rheoliadau adeiladu, cyngor a chanllawiau e.e. Dogfennau a Gymeradwywyd, eithriadau, dechrau gweithio ar y safle a Gwobrau Adeiladu.


Cynlluniau Datblygu a Pholisi Cynllunio (Blaen-gynllunio)

Mae’r adain Blaen-gynllunio yn gyfrifol am y Cynllun Datblygu Unedol Mabwysiedig, sy’n darparu polisïau i arwain datblygiadau yn y Sir y mae penderfyniadau cynllunio yn seiliedig arnynt. Mae’r tîm hefyd yn gyfrifol am gynhyrchu’r Cynllun Datblygu Lleol, fydd yn disodli’r CDU. Mae gwybodaeth am ddogfennau cynllunio atodol a dogfennau polisïau cynllunio hefyd ar gael i’w gweld.


Cadwraeth a Chefn Gwlad

Mae’r adain yn gweithredu cynlluniau grantiau adeiladau hanesyddol y Cyngor ac yn rhoi cyngor ar adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, diogelu coed, cloddiau a thirlunio. Mae gwybodaeth hefyd ar gael am fioamrywiaeth, tir comin a Choed Cymru.


Gorfodi Rheoli Cynllunio a Mwynau    
   

Pwrpas deddfau cynllunio yw rheoli datblygu a’r defnydd o dir ac adeiladau er lles y cyhoedd. Mae Gorfodi Rheolau Cynllunio yn cyflawni ystod o weithgareddau er mwyn helpu gweithredu deddfau cynllunio a sicrhau bod unigolion a busnesau yn cydymffurfio â deddfwriaeth. Sut i wneud cŵyn am orfodaeth a chŵyn am gloddiau uchel.


Apeliadau Cynllunio

Os nad yw eich cais yn cael ei benderfynu o fewn cyfnod penodol, neu os ydych yn anghytuno â’r penderfyniad a wneir ar eich cais, mae gennych hawl i apelio. Gallwch apelio hefyd yn erbyn hysbysiad gorfodaeth. Gallwch chwilio a gweld manylion trwy ddefnyddio’r gofrestr apeliadau.

 

GWYBODAETH BELLACH 

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 19/8/2014