English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol (CDU) 

Mae'r Cyngor yn cynhyrchu Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol i roi rhagor o fanylion am rai polisïau penodol a'r cynigion a nodir yng Nghynllun Datblygu Unedol Sir Gaerfyrddin. Maent yn helpu i sicrhau gwell dealltwriaeth o bolisïau a chynigion penodol a'u bod yn cael eu cymhwyso'n fwy effeithiol.

Gellir cynhyrchu Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol ar ffurf:

l Cyfarwyddyd ynghylch pwnc penodol
l Prif gynlluniau
l Canllawiau dylunio neu
l Gyfarwyddyd datblygu ardal

Dylid nodi nad oes i'r Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol yr un statws â'r polisïau cynllun datblygu mabwysiedig. Fodd bynnag, cyngor y Llywodraeth yw y ceir eu trin yn ystyriaeth o bwys wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.
Mae'r Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol canlynol wedi'u paratoi ynghylch y Cynllun Datblygu Unedol a dylid cyfeirio at dudalennau'r Cynllun Datblygu Lleol mewn perthynas â'r rheiny sy'n cael eu paratoi ynghylch y Cynllun Datblygu Lleol sy'n cael ei ddatblygu.


Canllawiau Cynllunio Atodol – Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau Mynydd MawrMabwysiadodd y Cyngor Sir y ddogfen uchod yn ei gyfarfod ar 19eg  Chwefror 2014. Os gwelwch yn dda cliciwch ar y dolenni canlynol i weld y Canllawiau Cynllunio Atodol (pdf 7759 KB) a'r Datganiad Ymgynghori (pdf 3922 KB).

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol yn ymhelaethu ar bolisïau a darpariaethau Cynllun Datblygu Unedol Sir Gaerfyrddin a gafodd ei fabwysiadu yn 2006, ac mae'n eu gwneud yn gliriach.  Mae'n rhoi canllawiau penodol ynghylch ystyried cynigion ynghylch datblygiadau arfaethedig a fydd yn effeithio ar yr Ardal Cadwraeth Arbennig a'r angen i sefydlu strategaeth reoli i leddfu colli cynefin a sicrhau, yn barhaus ac at y dyfodol, reoli cynefin a ddefnyddir gan fetaboblogaeth y glöyn byw, britheg y gors, yn Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau Mynydd Mawr.


Ar hyn o bryd, mae'r ddwy ddogfen ganlynol yn symud ymlaen at gael eu mabwysiadu yn Gyfarwyddyd Cynllunio Atodol:


Harbwr Porth Tywyn

Mae'r Cyfarwyddyd wedi cael ei lunio yng nghyd-destun Cynllun Datblygu Unedol Sir Gaerfyrddin. Mae'r drafft wedi cael ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac erbyn hyn yn symud ymlaen at gael ei fabwysiadu'n ffurfiol yn Gyfarwyddyd Cynllunio Atodol.


Fferm Wynt Fforest Brechfa

Cafodd Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol ar gyfer Fferm Wynt Fforest Brechfa ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar 18 Gorffennaf 2008. Gellir lawrlwytho'r Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol uchod.  


  

Datblygu Ardal Breswyl  


Cyfarwyddyd Cynllunio a Datblygu Ardal Breswyl Gogledd Llandeilo

Llandeilo Development Brief

The Lluniwyd y Cyfarwyddyd drafft yng nghyd-destun Cynllun Datblygu Unedol Sir Gaerfyrddin.  Bu ymgynghori cyhoeddus ynghylch y ddogfen o 17 Awst hyd 6 Tachwedd 2009.

Ar 10fed Chwefror 2010, penderfynodd y Cyngor Sir symud ymlaen i fabwysiadu'r Cyfarwyddyd yn ffurfiol yn Gyfarwyddyd Cynllunio Atodol mewn perthynas â Chynllun Datblygu Unedol Sir Gaerfyrddin.

l Dogfen i'w lawrlwytho: y Fersiwn Drafft o'r Cyfarwyddyd Cynllunio a Datblygu (pdf 16,232 KB)


Cyfarwyddyd Cynllunio a Datblygu Gorllewin Caerfyrddin  

West Carmarthen Planning and Development Brief

Mae'r Cyfarwyddyd Cynllunio a Datblygu yn amlinellu'r dyheadau ynghylch datblygu Gorllewin Caerfyrddin yn y dyfodol a dylid ei ddefnyddio yn ganllaw ynghylch Ehangu Gorllewin Tref Caerfyrddin drwy ddatblygu cynaliadwy.

Mae'r Cyfarwyddyd Cynllunio a Datblygu hwn yn Gyfarwyddyd Cynllunio Atodol i Gynllun Datblygu Unedol Sir Gaerfyrddin a bydd yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar bob cais cynllunio yn y dyfodol yn ardal y Cyfarwyddyd.

Cafodd y Cyfarwyddyd ei gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar 20 Hydref 2010, ac yna fe'i cyhoeddwyd ar 4ydd Ionawr 2011, ac roedd y cyfnod ar gyfer derbyn ymatebion yn dod i ben ar 28ain Chwefror 2011.  Cyflwynwyd adroddiad ynghylch y prif faterion oedd yn codi o'r sylwadau a dderbyniwyd, yn ogystal â'r argymhellion (gan gynnwys newidiadau i gynnwys y Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol lle bo'n briodol),  i gyfarfod y Cyngor Llawn ar 7fed Mawrth 2012, lle penderfynwyd symud ymlaen i fabwysiadu Cyfarwyddyd Cynllunio a Datblygu Gorllewin Caerfyrddin yn ffurfiol, yn Gyfarwyddyd Cynllunio Atodol - gan gynnwys y newidiadau a gynigiwyd yn yr adroddiad.

Tra'n disgwyl i'r fersiwn cyfansawdd terfynol o'r Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol gael ei baratoi, bydd y Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd yn cynnwys y fersiwn drafft o Gyfarwyddyd Cynllunio a Datblygu Gorllewin Caerfyrddin, fel y'i cyhoeddwyd ar gyfer ymgynghoriad, yn ogystal â'r argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad i'r Cyngor (7fed Mawrth 2012).

l Mae'r adroddiad ynghylch yr ymgynghoriad ar gael yma
l Dogfen i'w lawrlwytho: Cyfarwyddyd Cynllunio a Datblygu Gorllewin Caerfyrddin
l Dogfen i'w lawrlwytho:  Adroddiad i'r Cyngor, 7fed Mawrth 2012, Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol Arfaethedig - Cyfarwyddyd Cynllunio a Datblygu Gorllewin Caerfyrddin 


Mae angen rhaglen Adobe Acrobat Reader er mwyn darllen a phrintio ffeiliau PDF 
Tudalen wedi ei diweddaru ar 24/6/2014