English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Amddiffyn Llifogydd 

O'r 6ed Ebrill 2012 trosglwyddodd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ei bwerau o ran rhoi caniatâd ar gyfer amddiffynfeydd rhag llifogydd ar gyrsiau dŵr arferol i Gyngor Sir Caerfyrddin, a ddaeth yn Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Cyngor Sir Caerfyrddin fydd yn awr yn gyfrifol am yr holl gamau caniatâd a gorfodaeth ar gyfer cyrsiau dŵr arferol, fel y nodwyd yn Neddf Draeniad Tir 1990 a Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Bydd y prif afonydd a'r arfordiroedd yn dal yn gyfrifoldeb i Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Mae angen caniatâd ar gyfer amddiffynfeydd rhag llifogydd er mwyn sicrhau na fydd unrhyw waith arfaethedig ar gwrs dŵr yn cael effaith negyddol ar yr amgylchedd naturiol trwy lifogydd, llygredd, colli cynefinoedd neu achosi difrod i fywyd gwyllt.

Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith a fydd yn effeithio ar y cwrs dŵr bydd angen i chi wneud cais i Gyngor Sir Caerfyrddin am y naill ganiatâd neu'r ddau a nodir isod.

Caniatâd Parhaol – Ar gyfer adeiladu strwythurau parhaol megis pontydd, ceuffosydd, coredau neu unrhyw wrthrych arall a fydd yn ymyrryd â llif y dŵr mewn afon neu yn ei newid o dan amodau arferol ac mewn llifogydd.

Caniatâd Dros Dro – Ar gyfer gwaith dros dro a deunydd megis bagiau tywod neu argaeau coffr a ddefnyddir i greu ardaloedd gwaith sych neu unrhyw wrthrychau neu ddeunyddiau a fydd yn cael eu symud pan gwblheir y gwaith.

Bydd angen deufis i brosesu pob cais felly gofalwch eich bod wedi caniatáu digon o amser ar gyfer hynny.

Gall fod angen caniatâd pellach gan Asiantaeth yr Amgylchedd a/neu Gyngor Cefn Gwlad Cymru cyn y cewch gychwyn ar eich gwaith. Bydd angen hefyd i chi sicrhau caniatâd unrhyw berchnogion tir y bydd eich gwaith yn effeithio arnynt.
 

Cysylltu â ni 

Technical Services

Street Scene

Land Drainage

Pibwrlwyd

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31 2NH

Ffon: 01267 224519

E-bost: TSLandDrainage@sirgar.gov.uk

Tudalen wedi ei diweddaru ar 26/7/2013