English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Gwasanaeth Wardeiniaid Cŵn  

Mae'r Wardeiniaid Cŵn yn gyfrifol am ddal cŵn strae, ac yn aml gwneir hyn o ganlyniad i alwadau ffôn gan y cyhoedd neu drwy fod ar batrôl yn y sir.

Mae hyn yn cynnwys cadw cŵn strae mewn cynelau a threfnu archwiliadau milfeddygol, os bydd angen. 

Bellach, gallwch roi gwybod am gi strae ar-lein drwy gwblhau ein ffurflen gais am wasanaeth warden cŵn

Ffurflen Rhoi Gwybod am Gi Strae Ar-lein

Talu am gael Ci Strae yn ôl

Gellir gwneud taliadau am gŵn strae yng Nghanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyngor

Pan fo taliad yn cael ei wneud, byddwch chi'n cael derbynneb a dylid mynd â hon gyda chi i'r cynelau wrth gasglu eich ci.

Rhaid i'r ci gael ei gasglu erbyn 5pm

Hefyd gellir gwneud taliad drwy ddefnyddio carden gredyd. I wneud hyn, cysylltwch â desg arian Cyngor Sir Caerfyrddin drwy ffonio 01267 228686

Caiff cŵn sy'n gwisgo coleri a thagiau mewn llefydd cyhoeddus (sy'n rheidrwydd cyfreithiol o dan Orchymyn Rheoli Cŵn 1992) eu dychwelyd i'w perchnogion yn rhad ac am ddim am y tro cyntaf yn unig os yw'r warden cŵn yn dod o hyd i'r ci a bod modd cysylltu â'r perchennog ar unwaith

Fodd bynnag, os yw’r perchennog wedi cael rhybudd o’r blaen bod eu ci’n crwydro, bydd y ci’n cael ei gymryd yn syth i’r ffald.

Os yw'r warden cŵn yn methu â chysylltu â pherchennog y ci, caiff y ci ei locio a bydd y ffioedd uchod mewn grym.

Ar ôl 7 diwrnod clir, ceisir dod o hyd i gartref newydd ar gyfer y cŵn sydd heb eu hawlio. Mae gan y Cyngor bolisi i beidio â dinistrio'r cŵn.

Cŵn Peryglus

Mae gan y Gwasanaeth Wardeiniaid Cŵn, ochr yn ochr â'r Heddlu, ddyletswydd i ddelio â Chŵn Peryglus. Mae Deddf Cŵn Peryglus 1991 yn ei gwneud hi'n drosedd i berchennog y ci neu'r sawl sydd yn gyfrifol am y ci ganiatáu i'r anifail fod allan o reolaeth mewn Lle Cyhoeddus. Yn ogystal â chael eich erlyn, mae'r ddeddf yn caniatáu i unrhyw anifail peryglus o'r fath gael ei ddal a'i ddifa.

Addysg
 
Hefyd bydd y Warden Cŵn yn cynnal sgyrsiau mewn Ysgolion ac ati (pan fo amser yn caniatáu), er mwyn pwysleisio pa mor bwysig ydyw i berchnogion cŵn fod yn gyfrifol a'r problemau sy'n gallu codi pan nad yw'r cŵn yn cael y gofal priodol.

Awgrymiadau Atal

Mae nifer o gamau syml y gallwch chi eu cymryd er mwyn sicrhau, os yw hwn yn digwydd ichi, y byddai eich ci yn cael ei ddychwelyd ichi gyda chyn lleied o oedi a chyn lleied o drawma i'ch ci ag sydd yn bosibl.

  • Sicrhewch fod gan eich ci labed enw sy'n dangos eich cyfeiriad a'ch rhif ffôn. (Mae hyn yn rheidrwydd cyfreithiol - Deddf Rheoli Cŵn 1992).

  • Trefnwch fod gan eich ci ficrosglodyn sy'n gallu cael ei ddarllen gan sganiwr arbennig.

Gallwn ni ddarllen y wybodaeth sydd wedi'i storio ar y microsglodyn drwy ddefnyddio sganiwr ac wedyn gellir cysylltu â pherchennog y ci i ddweud bod y ci yn ddiogel.

Gwasanaeth Mewnosod Microsglodyn Adnabod

Mae gwasanaeth mewnosod microsglodyn adnabod ci yn cael ei gynnig i breswylwyr Sir Gaerfyrddin gan y Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus. Os ydych am inni osod microsglodyn adnabod ar eich ci/cŵn, defnyddiwch y ffurflen gais i roi eich manylion. Bydd swyddog yn cysylltu â chi i roi gwybod am y dyddiad nesaf sydd ar gael ar gyfer gosod sglodyn dan groen eich ci.

Nid oes tâl am y gwasanaeth hwn.

Microsglodyn ar eich ci

Mae'r Gwasanaeth Wardeiniaid Cŵn yn delio â PHOB ci strae yn Sir Gaerfyrddin.

Os ydych chi wedi colli eich ci, dylech gysylltu â'r Ganolfan drwy ffonio 01267 234567 a bydd modd i'r staff yno edrych a yw eich ci wedi ei locio ai peidio.


Tudalen wedi ei diweddaru ar 08/7/2014

 
Manylion Cysylltu