English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Cymunedau yn Gyntaf yn Sir Gaerfyrddin 

O 1 Chwefror 2013, bydd Cymunedau yn Gyntaf yn rhaglen sy’n canolbwyntio ar y gymuned a fydd yn cefnogi Agenda Gwrth-dlodi Llywodraeth Cymru. Bydd yn cynorthwyo’r bobl fwyaf difreintiedig yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, gyda’r nod o gyfrannu at leddfu tlodi parhaus. Nod y rhaglen fydd cyfrannu, law yn llaw â rhaglenni eraill, i leihau’r bwlch ym meysydd addysg, sgiliau ac iechyd a’r bwlch economaidd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a’r rhai mwy cefnog.

Bydd y rhaglen yn gwneud hyn trwy:

 • Cefnogi unigolion, teuluoedd a grwpiau o bobl sydd â'r deilliannau gwaelaf o ran addysg, sgiliau ac iechyd a deilliannau economaidd yn enwedig mewn mannau lle mae’r amddifadedd mwyaf;
 • Cynyddu sgiliau bywyd unigolion, eu hunan-barch a'u hunanddibyniaeth, gan gynnwys eu gallu ariannol;
 • Cefnogi a chryfhau gweithgareddau lleol sy'n gwneud y cyfraniad mwyaf o ran mynd i'r afael â thlodi ac amddifadedd, gyda mudiadau cymunedol a'r cymunedau eu hunain yn bartneriaid allweddol. 

Bydd Fframwaith Gweledigaeth Cymunedau yn Gyntaf yn darparu mewn 3 maes

 • Cymunedau Ffyniannus (Economaidd)
 • Cymunedau Dysgu (Addysg a Sgiliau, yn enwedig trwy gyflogadwyedd)
 • Cymunedau Iachach (Iechyd)

Adain Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n rheoli'r Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn Sir Gaerfyrddin.
Bydd y rhaglen yn cael ei darparu ar sail ddaearyddol mewn un ardal clwstwr. Nodir yn y rhestr isod y lleoedd a'r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is (LSOAs) yn y clwstwr.

Ardal Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin

ENW LSOA

 • Tŷ-isha 2
 • Bigyn 4
 • Glanymôr 3
 • Glanymôr 1
 • Tŷ-isha 3
 • Glanymôr 2
 • Llwynhendy 3
 • Hengoed 2
 • Llwynhendy 2
 • Lliedi 3

 • Rhydaman 1
 • Trimsaran 1
 • Glanymôr 4
 • Felin-foel

 

Carmarthenshire County Council Lwyodraeth CymruCymunedau yn gyntaf

 

   

 

 

 

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 06/6/2014