English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cymunedau sy'n Cydweithio 


Trydydd Sector Bywiog

Mae gan ein rhanbarth Drydydd Sector llewyrchus sy'n cyfrannu at ein cymunedau bywiog. Ein nod yw diogelu dyfodol y sector drwy raglen gyffrous sy'n rhoi cymorth o ran creu sefydliadau cynaliadwy.

Mae partneriaid y prosiect eisoes yn rhoi cymorth gwych, a'n bwriad yw ychwanegu ato er mwyn cynnig cymorth a chyfarwyddyd mewn meysydd newydd megis:

 • Sgiliau newydd i reoli eich sefydliad
 • Ffyrdd o symud o grantiau i fasnachu
 • Datblygu Menter Gymdeithasol*

* Mae mentrau cymdeithasol yn masnachu er mwyn sicrhau budd cymdeithasol ac ail-fuddsoddi elw i gyflawni amcanion cymdeithasol.

Mae'r Cynghorau Sir a'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe wedi ffurfio partneriaeth unigryw i gyfuno adnoddau er llwyddiant y prosiect. Mae'r bartneriaeth yn defnyddio gwybodaeth arbenigol a phrofiad i rannu arferion gorau ledled y rhanbarth. Bydd y prosiect yn para hyd at Rhagfyr 2013.

Diogelu eich Dyfodol

Oes gennych syniad cyffrous am brosiect, sefydliad, neu fenter gymdeithasol, ond bod angen rhywfaint o gymorth a chyngor arnoch i ddechrau arni?

A ydych yn credu bod eich sefydliad yn barod i ehangu?

A ydych am fod yn fwy cynaliadwy a chreu ffynonellau incwm newydd?

A ydych am wella eich effaith gymdeithasol neu greu rhagor o swyddi?

Bydd ein swyddogion datblygu lleol yn rhoi cymorth mewn amrywiaeth eang o feysydd megis:

 • Datblygu cynlluniau busnes
 • Strwythurau cyfreithiol
 • Masnachu – galluogi sefydliadau i beidio â dibynnu ar grantiau
 • Ymchwil farchnata a chynlluniau marchnata
 • Llywodraethu
 • Adnoddau dynol ac arferion cyflogaeth da
 • Cymorth ynghylch safleoedd
 • Astudiaethau dichonoldeb
 • Rheolaeth ariannol a chyllidebu
 • Dewisiadau a strategaeth codi arian
 • Cynaliadwyedd amgylcheddol
 • Cyfleoedd cyfartal
 • Caffael a pharatoi ar gyfer tendrau
Tudalen wedi ei diweddaru ar 06/2/2013
 
Manylion Cysylltu
 
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm drwy ffonio 01269 590 270 neu drwy anfon e-bost at contact@collaborativecommunities.org.uk

Mae'r prosiect hwn wedi cael ei gyllido'n rhannol gan Raglen Gydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru.