English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Parcio a Theithio Caerfyrddin 


O ddydd Llun 9fed Chwefror 2015, bydd y gwasanaeth yn mynd bob 30 munud yn lle bob 20 munud.

Bydd hyn yn caniatáu i'r gwasanaeth ymestyn i Heol Spilman a'r Ysbyty, gan gynnig gwasanaeth Parcio a Theithio i'r rhai sy'n ymweld â'r Ysbyty neu sy'n gweithio yno, yn ogystal â diwallu ceisiadau gan fasnachwyr am wasanaeth Parcio a Theithio yn ardal Heol y Brenin.

Bydd y gwasanaeth yn parhau i fynd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, o 7am hyd 7pm. Felly bydd y bws cyntaf yn gadael maes parcio Nant-y-ci am 7am ac yna bob 30 munud, gyda'r bws olaf yn gadael y maes parcio am 6.30pm.

Yna bydd y bws yn stopio yn yr Orsaf Fysiau 7 munud a 37 munud wedi pob awr. Yr Orsaf Fysiau fydd y prif arhosfan yng nghanol y dref o hynny ymlaen, yn hytrach na Heol Awst na fydd bellach yn derbyn y gwasanaeth hwn.

Hefyd bydd y bws yn gwasanaethu arhosfan bysiau San Pedr ar Heol Spilman 9 munud a 39 munud wedi pob awr, y gysgodfan bysiau ar Rodfa Nash gyferbyn â mynedfa newydd yr Ysbyty 14 munud a 44 munud wedi pob awr, a'r gysgodfan bysiau gyferbyn â phrif fynedfa'r Ysbyty 15 munud a 45 munud wedi pob awr. 
 
Bydd y teithwyr sy'n teithio'n ôl i'r Maes Parcio yn Nant-y-ci o ganol y dref yn dal y bws ar ei ffordd i'r Ysbyty, felly bydd y bws olaf yn ôl i'r maes parcio yn mynd am 6.37pm o'r Orsaf Fysiau, 6.39pm o arhosfan bysiau San Pedr, 6.44pm o'r gysgodfan bysiau ar Rodfa Nash, a 6.45pm o'r gysgodfan bysiau gyferbyn a mynedfa'r Ysbyty.

Gall teithwyr deithio rhwng unrhyw un o'r mannau aros a restrir uchod. Bydd y prisiau'n debyg i brisiau gwasanaethau bysiau lleol eraill, a gall teithwyr brynu neu ddefnyddio tocynnau dwyffordd, tocynnau 12 taith, Tocynnau Crwydro Gorllewin Cymru a Thocynnau Teithio Rhatach Cymru Gyfan fel y byddent ar wasanaethau bysiau eraill yn y dref.

Yn achos teithwyr sy'n dechrau ar eu taith ym Maes Parcio Nant-y-ci, bydd y parcio'n dal i fod AM DDIM a bydd y cynnig arbennig o docyn dwyffordd undydd am £1 yn dal ar gael i'r rhai sy'n teithio i ganol y dref neu i'r ysbyty, a bydd plant o dan 16 oed yn teithio am ddim os ydynt yng nghwmni oedolyn sy'n prynu neu'n defnyddio tocyn £1. Bydd pobl sydd â Cherdyn Teithio Rhatach Cymru Gyfan yn dal i allu teithio am ddim o'r maes parcio ac yn ôl trwy ddangos Cerdyn Teithio dilys.

Bydd y gwasanaeth diwygiedig yn dal i gael ei ariannu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac mae'r cyfleuster newydd i'r Ysbyty ac yn ôl wedi cael ei wireddu diolch i arian gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sydd wedi gweithio gyda'r Cyngor Sir i wella'r gwasanaeth Parcio a Theithio.

Amserlen Parcio a Theithio

Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/2/2015