English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 12/1/2012
Cynllun Parcio i Breswylwyr 

Crynodeb o Reolau’r Cynllun

 

Y Math o Hawlen

Nifer yr Hawlenni 

Profion

  Tâl 

Preswylwyr-cerbydau modur sy’n pwyso llai yn wag na 2 dunnell fetrig ac/neu yn mesur llai na 5.3 metr (17’ 4”) o hyd neu ag uchafswm o 8 sedd i deithwyr.  (Yn cynnwys deiliaid bathodynnau glas a cherbydau LPG neu drydan)

2

Cyhoeddir yn ôl dyddiad y cais i Adain Hawlenni Parcio Sir Gaerfyrddin.  Mae angen 2 brawf o ran cyfeiriad preswyl ynghyd â phrawf fod gennych hawl i yrru’r cerbyd.  Cyhoeddir hawlen ar gyfer cerbyd penodol.  Hefyd, os ydych yn ddeiliad Bathodyn Glas bydd angen i chi gyflwyno copi o ddwy ochr o’r Bathodyn.  Bydd angen i berchenogion cerbydau LPG neu drydan gyflwyno prawf fod eu cerbydau yn defnyddio LPG neu drydan.

Bydd pob hawlen yn costio £30. Ni chodir tâl am hawlen i ddeiliad Bathodynnau Glas na pherchenogion cerbydau LPG neu drydan 

Ymwelwyr â Phreswylwyr (ceir, a faniau ysgafn yn unig) 

1

Cyhoeddir i’r preswylydd cyntaf o bob cartref i wneud cais am hawlen preswylydd.
Gellir ei roi hefyd, ar dderbyn cais, i’r preswylwyr hynny sydd heb fod yn berchen ar gar neu heb wneud cais am hawlen i breswylwyr.  Os nad ydych wedi gwneud cais am hawlen i breswylwyr rhaid i chi gyflwyno 2 brawf o’ch cyfeiriad preswyl. 
 

£30 

Busnes sydd wedi’i leoli yn y parth 

1

Mae'n ofynnol cael copi o'r Lluosydd Trethu Annomestig i'r busnes.

£50

Gofalwr

1

Ar gael i breswylwyr sy’n dioddef salwch neu anabledd hir dymor neu sydd angen goruchwyliaeth reolaidd.   Bydd angen prawf am yr angen am oruchwyliaeth feddygol.

 Di-dâl 

PA HANFODION ERAILL SYDD ANGEN I MI WYBOD AMDANYNT?

HAWLENNI NEWYDD
1.Beth os byddaf yn colli neu’n difrodi fy hawlen, neu’n newid fy ngherbyd?
Os byddwch yn colli neu ddifrodi eich hawlen neu’n newid eich cerbyd ac angen hawlen newydd, bydd angen i chi wneud cais o’r newydd gan amgáu’r holl brofion a’r tâl. Bydd unrhyw hawlen a gyhoeddir yn ddilys am 12 mis o’r dyddiad y’i cyhoeddir. Os byddwch yn newid cerbyd bydd angen i chi ildio eich hawlen bresennol. Codir y tâl i dalu am y costau gweinyddol o gynhyrchu hawlen newydd. 

DS. Os ydych eisoes yn meddu ar yr uchafswm o hawlenni a ganiateir ar gyfer eich cartref a’ch bod yn prynu cerbyd newydd cyn gwaredu ar un o’r cerbydau sydd â hawlen, ni allwch gael hawlen newydd ar gyfer y cerbyd ychwanegol nes i chi ildio un o’r hawlenni sydd gennych eisoes.   Yn ystod y cyfnod hwn dylech. Yn ystod y cyfnod hwn dylech wneud trefniadau eraill i barcio’r cerbyd ychwanegol y tu allan i’r parth parcio neu gallwch ddefnyddio eich hawlen ymwelwyr os bydd y cyfnod heb fod yn hwy nag wythnos.

CERBYDAU DROS DRO
2  Beth os byddwch yn newid eich cerbyd dros dro?
Os byddwch yn newid eich cerbyd dros dro, am gyfnod sydd heb fod yn hwy nag wythnos  (h.y. car cwrteisi tra fo eich cerbyd arferol yn cael gwasanaeth/ei atgyweirio, neu gar hurio) gallwch ddefnyddio eich hawlen ymwelwyr.

SYMUD TY
3 Beth ddylwn wneud os wyf yn symud t?
Os byddwch yn symud o’ch cyfeiriad dylech ddychwelyd eich hawlen(ni) atom fel y gallwn eu canslo. Anfonwch eich hawlen(ni) i: Cyngor Sir Caerfyrddin, (Parcio i Breswylwyr), RHADBOST, Caerfyrddin, SA31 3ZZ.
 
Mae gwneud hyn yn hollbwysig i gynnal y system hawlenni parcio gan na allwn roi hawlen(ni) i ddeiliad newydd eich cartref nes y byddwch chi wedi dychwelyd eich hawlen(ni) chi.

4 Beth ddylwn wneud os wyf newydd symud i’m t?
Os ydych newydd symud i mewn dylech gyflwyno’r profion y gofynnir amdanynt yn yr Adran uchod ‘Sut i wneud cais am hawlen’.

Os byddwch yn symud i barth parcio arall rhaid i chi wneud cais am hawlen ar gyfer y parth newydd.  Bydd hyn yn galw am lenwi ffurflen gais o’r newydd, cyflwyno’r profion cywir ac amgáu’r tâl priodol.  Cofiwch eich bod yn ildio’r hawlen(ni) oedd yn berthnasol i’ch hen gyfeiriad.

 
Manylion Cysyllt
 

Gasanaethau Parcio
Blwch Post 90
Caerfyrddin
SA31 3WR

Ffôn: 01267 228390
Rhif Facs: 01267 238378
E-bost: parcio@sirgar.gov.uk