English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 23/6/2011
Gwynion yn gweithio 

Sut mae'r weithdrefn gwynion yn gweithio?
Yn y bôn mae 2 gam. Efallai na fydd rhaid i chi fynd drwy'r cyfan. Bydd yn dibynnu pa mor fodlon ydych chi ar ein hymateb ar ddiwedd pob cam.

Cam 1: Datrysiad anffurfiol
Rydym ni o'r farn, os bydd modd, ei bod hi'n well ymdrin â phethau ar unwaith, yn hytrach na cheisio rhoi trefn arnyn nhw yn ddiweddarach. Os oes gennych bryderon, codwch nhw gyda'r person yr ydych chi'n ymwneud ag ef/â hi neu cysylltwch â'r Awdurdod cyn gynted â phosibl. Byddwn yn ceisio datrys y mater i chi yn y fan a'r lle. Os oes unrhyw wersi i'w dysgu wrth ymdrin â'ch pryderon, bydd yr aelod o staff yn dod â nhw at sylw'r Tîm Cwynion. Os na all yr aelod o staff helpu, bydd yn egluro pam, ac wedyn gallwch chi ofyn am ymchwiliad ffurfiol.

Cam 2: Ymchwiliad Ffurfiol
 Os nad oeddech yn fodlon ar yr ymateb a roddwyd yng ngham 1, dylech naill ai ofyn i'r aelod o staff yr ydych mewn cyswllt ag ef/â hi symud y gŵyn ymlaen i gam 2, neu dylech gysylltu â'r Tîm Cwynion.
 
Bydd y Tîm Cwynion yn cysylltu â chi cyn pen 3 diwrnod gwaith i roi enw'r Rheolwr a fydd yn ymchwilio i'ch cwyn yng Ngham 2.
 
Os yw eich pryderon yn hawdd eu datrys, byddwn fel arfer yn gofyn i rywun o'r gwasanaeth edrych ar y mater a rhoi adborth i chi. Os ydynt yn fwy difrifol, gallwn ddefnyddio rhywun o ran arall o'r sefydliad.

Ein nod fydd datrys pryderon cyn gynted â phosibl, ac rydym yn disgwyl mynd i'r afael â'r mwyafrif o fewn 10 niwrnod gwaith. Os yw eich cwyn yn fwy cymhleth, byddwn yn rhoi gwybod i chi o fewn yr amser hwnnw pam rydym ni'n meddwl y gallai gymryd hwy i ymchwilio iddi, ac yn rhoi gwybod i chi faint o amser rydym ni'n disgwyl fydd yn angenrheidiol.

Nod cyntaf y person sy'n ymchwilio i'ch pryderon fydd canfod y ffeithiau. Bydd hyd a lled yr ymchwiliad hwn yn dibynnu ar ba mor gymhleth a pha mor ddifrifol yw'r materion rydych chi wedi eu codi. Mewn rhai achosion, gallwn ofyn am gwrdd â chi i drafod eich pryderon.

Canlyniad
Os byddwn yn ymchwilio'n ffurfiol i'ch cwyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth oedd ein canfyddiadau. Byddwn yn egluro sut a pham y daethom i'n casgliadau.

Os cawn ein bod wedi gwneud camgymeriad, byddwn yn egluro sut digwyddodd hynny. Os cawn fod nam yn ein systemau neu yn ein ffordd o wneud pethau, byddwn yn dweud wrthych beth ydyw a sut rydym yn bwriadu newid y drefn i atal hynny rhag digwydd eto.

Sut mae cysylltu â'r Ombwdsmon
Rydym yn gobeithio y bydd ein system gwynion yn eich helpu i ddatrys unrhyw broblemau yn gyflym ac yn llwyddiannus. Fodd bynnag, os na fyddwn yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch gwyno wrth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae'r Ombwdsmon yn disgwyl eich bod yn dod â'ch pryderon at ein sylw ni yn gyntaf, ac yn rhoi cyfle i ni unioni'r sefyllfa. Mae'r Ombwdsmon yn annibynnol ar holl gyrff y llywodraeth, a cheir ei fanylion cyswllt isod:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ
Rhif Ffôn   (01656) 641150
E-bost:   ask@ombudsman-wales.org.uk
Gwefan:  www.ombudsman-wales.org.uk       

Mae rhai cyrff eraill yn ystyried cwynion hefyd. Bwrdd yr Iaith Gymraeg, er enghraifft, yn achos gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. Gallwn ni eich cynghori ynghylch cyrff o'r fath.

Dysgu gwersi
Rydym yn cymryd eich pryderon a'ch cwynion o ddifri, ac yn ceisio dysgu yn sgil unrhyw gamgymeriadau rydym wedi eu gwneud. Lle bo angen newid, byddwn yn datblygu cynllun gweithredu yn nodi'r hyn y byddwn yn ei wneud, pwy fydd yn gwneud hynny, ac erbyn pryd yr ydym yn bwriadu ei gyflawni. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd newidiadau yr ydym wedi addo eu cyflawni wedi eu cwblhau.

Sut mae cyflwyno eich cwyn neu eich canmoliaeth
Gallwch gyflwyno eich cwyn neu eich canmoliaeth mewn nifer o ffyrdd:
• Ffonio 01267 234567
• Anfon e-bost i cwynion@sirgar.gov.uk neu i canmoliaeth@sirgar.gov.uk
• Mynd i unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid
• Cwblhau ein ffurflen cwynion a chanmoliaeth ar-lein
• Siarad â'ch Cynghorydd lleol
• Gofyn i unrhyw aelod o staff gofnodi eich cwyn neu eich canmoliaeth
• Gofyn i rywun arall ei gyflwyno ar eich rhan
• Anfon neges ffacs i 01267 224636
• Defnyddio ffôn testun ar 01267 228659
• Ysgrifennu llythyr at:
Y Tîm Cwynion a Chanmoliaeth
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP