English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 19/5/2014
Eich Cynghorydd  

Mae'r Cyngor yn cynnwys 74 Cynghorydd etholedig o amrywiaeth o grwpiau Gwleidyddol. Nhw sy'n gwneud y penderfyniadau ac yn cytuno ar bolisïau a blaenoriaethau gwariant y Cyngor. Ar ran y gymuned leol maent yn gwneud penderfyniadau am wasanaethau lleol, cyllidebau, lefel gyffredinol gwasanaethau'r Cyngor a lefel Treth y Cyngor sydd i'w chodi bob blwyddyn.

Etholir pob Cynghorydd i gynrychioli ardal benodol (Ward Etholiadol) ac fel arfer bydd yn gwasanaethu am gyfnod o bedair blynedd (pryd bydd yn rhaid iddynt sefyll eto os ydynt am gael eu hail-ethol).

Mae gan Gynghorwyr nifer o rolau a chyfrifoldebau ac mae angen iddynt gydbwyso anghenion a buddiannau eu cymuned, eu plaid wleidyddol neu eu grŵp ag anghenion trigolion yr ardal yn gyffredinol.

Yn lleol, mae eu gwaith yn cynnwys cynnal cymorthfeydd i helpu pobl leol, cefnogi sefydliadau lleol, ymgyrchu ynghylch materion lleol, datblygu cysylltiadau â phob rhan o'r gymuned, a bod yn arweinyddion cymunedol. Wrth ystyried anghenion y Sir yn gyfan, mae angen iddynt flaenoriaethu pa wasanaethau sydd i'w darparu gan y Cyngor, a lefel y gwasanaethau hynny.

Gallwch gael gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, ar ba bwyllgorau mae'n gwasanaethu, ac i ba blaid wleidyddol mae'n perthyn, trwy glicio ar y ddolen ganlynol: Cronfa Ddata'r Cynghorwyr

Os nad ydych yn sicr pwy yw eich Cynghorydd, gallwch chwilio yn y gronfa ddata uchod trwy nodi eich côd post neu eich cyfeiriad.

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau i Gynghorwyr i gynhyrchu adroddiad blynyddol am eu gweithgareddau fel aelod o'r awdurdod yn ystod y flwyddyn.  Er disgwylir i Gynghorwyr gynhyrchu adroddiadau blynyddol o'u gweithgareddau nid yw hyn yn ofyniad statudol.

Mae Adroddiadau Blynyddol a gynhyrchwyd gan aelodau ar gael ar eu tudalennau gwe unigol, cliciwch ar y ddolen ganlynol: Cronfa Ddata'r Cynghorwyr i ddod o hyd i’ch cynghorydd lleol, cliciwch ar y llun a sgrolio i lawr y manylion bywgraffyddol i Adroddiadau Blynyddol a chliciwch ar y ddolen flwyddyn priodol

Mae'r gofrestr o Buddiannau  Ariannol ac Eraill  a Rhoddion a Lletygarwch Cynghorwyr  yn cael eu cynnal o fewn yr Uned Gwasanaethau Democrataidd yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin a gellir ei archwilio ar gais i:

Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd                                   
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin.
SA31 1JP.
Ffon: (01267) 224028
E-Bost: democraticservices@sirgar.gov.uk  
 

 
Manylion Cysyllt
 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd,
Cyngor Sir Caerfyrddin,
Neuadd y Sir, Caerfyrddin,
SA31 1JP
Rhif ffôn: 01267-224028