English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin am 2013-2014 

Y Cynghorydd Terry Davies, MBE, yw Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin am 2013/2014.

Etholwyd ef yn Gadeirydd yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 15fed Mai 2013, a bydd yn gwasanaethu tan y Cyfarfod Blynyddol nesaf a gynhelir ar 21ain  Mai 2014.

Mae'r Cynghorydd Davies wedi bod yn cynrychioli Ward Etholiadol Gorslas (sy'n cynnwys Cefneithin a Drefach) ers mis Mai 2004.  Yn ogystal mae'n aelod o Gyngor  Cymuned Gorslas (ers 1977) ac mae wedi gwasanaethu fel Cadeirydd y Cyngor Cymuned ar chwe achlysur.

Yn hanu o Gorslas, mae’r Cynghorydd Davies wedi byw yn y pentref ers ei eni.  Mae wedi gweithio yng Nglofa Cwmgwili fel trydanwr; i’r Awdurdod Datblygu Cymru; Partneriaeth Aman Gwendraeth; a hefyd i Fenter Cwm Gwendraeth a Menter Dyffryn Aman.  Mae’r Cynghorydd Davies hefyd wedi dal nifer o swyddi o fewn Undeb Cenedlaethol y Glowyr.  Mae wedi bod yn rhan o waith cymunedol ac ar ran pobol ifanc, yn cynnwys Clwb Ieuenctid Iau Gorslas; Cymru’r Groes; Esgobaeth Dewi Sant; Eglwys Blwyf Sant Lleian, Gorslas; Cymdeithas Dynion Gorslas a Cross Hands; Cymdeithas Lles Gorslas; Cymdeithas Hanes Gorslas; “Papur y Cwm”; Eisteddfod Glowyr De Cymru; Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd; Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo; Cyngor Chwaraeon Sir Gâr; Cist Gymunedol (Cyngor Chwaraeon Cymru); ac Oriel Myrddin, Caerfyrddin.

Derbyniwyd y Cynghorydd Davies i’r Wisg Werdd yn Eisteddfod Genedlaethol 2006, ac fe enillodd yr ‘MBE’ am Wasanaethu'r Gymuned yn 2008.

Mae ei ddiddordebau yn cynnwys hanes lleol, ffotograffiaeth a chwaraeon, ac mae wedi chwarae rygbi i Ysgolion Mynydd Mawr; Clwb Rygbi Ieuenctid Llanelli; Clwb Rygbi Athletau Llanelli; Clwb Rygbi Llanelli; Clwb Rygbi Sir Gaerfyrddin, a Chlwb Rygbi Cefneithin.

Y Cadeirydd yw prif ddinesydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ac fe'i hetholir yn y Cyfarfod Blynyddol.  Ymhlith dyletswyddau'r swydd yw cadeirio cyfarfodydd llawn y Cyngor a chynrychioli'r Cyngor mewn digwyddiadau ffurfiol a seremonïol yn y Sir a thu hwnt.  Hefyd mae'n estyn croeso i bobl sy'n ymweld â'r Sir ac yn cefnogi digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan bobl leol a mudiadau yn y Sir.

Fel rheol mae Cadeirydd y Cyngor Sir yn codi arian tuag at elusennau lleol yn ystod y flwyddyn.  Mae'r Cynghorydd Davies yn parhau â'r traddodiad rhagorol yma, a bydd yn cefnogi Sefydliad Prydeinig y Galon a Teenage Cancer Trust.

Llwytho i lawr a rhagor o wybodaeth 

I weld y Cadeirydd dyddiadur os gwelwch yn dda cliciwch yma.


Ms Eira Evans
Pen-swyddog y Gwasanaethau Democrataidd (Swyddfa'r Cadeirydd
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP
Ffôn: 01267 224060
E-bost: HEEvans@sirgar.gov.uk

Tudalen wedi ei diweddaru ar 18/8/2014