English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 15/6/2012
Y Cyngor, Bwrdd Gweithredol a Phwyllgorau 

Mae'r adran hon yn rhoi disgrifiad byr o sut mae strwythur gwneud penderfyniadau'r Cyngor yn gweithredu.


Er mwyn hwyluso'r broses o wneud penderfyniadau, mae'r Cyngor yn dirprwyo rhai penderfyniadau i'r Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau.

Y CYNGOR
Mae'n cynnwys 74 o Gynghorwyr etholedig ac yn cwrdd bob mis
• Mae'n cytuno ar y gyllideb
• Mae'n cytuno ar y fframwaith polisi corfforaethol
• Mae'n penderfynu ar y fframwaith rheoli gwleidyddol
• Mae'n penodi'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd
• Mae'n penodi'r Prif Weithredwr
• Yr holl swyddogaethau anweithredol eraill a nodwyd
 
 Y BWRDD GWEITHREDOL
Mae'n cynnwys 10 o gynghorwyr, gyda’r Arweinydd a dau Ddirprwy Arweinydd yn eu plith, ac mae fel arfer yn cwrdd bob 2 wythnos
• Fe’i penodir gan yr Arweinydd
• Mae'n rhoi polisïau'r Cyngor ar waith o dan gyfarwyddyd gwleidyddol yr Arweinydd.
• Mae'n gwneud penderfyniadau gweithredol dirprwyedig yn unol â Pholisi a chyllideb y Cyngor
• Mae'n argymell newidiadau i bolisïau presennol a pholisïau newydd i'r Cyngor eu hystyried a phenderfynu arnynt

 Aelodau y Bwrdd Gweithredol au Bortffolios


PWYLLGORAU CRAFFU
Heblaw am Aelodau'r Bwrdd Gweithredol gall pob Cynghorydd arall (65) gael eu penodi gan y Cyngor i wasanaethu ar Bwyllgor Craffu.
Mae 5 Pwyllgor Craffu thematig:
• Cymundeol
• Addysg a Phlant
• Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd 
• Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
• Polisi ac Adnoddau 
Mae'r pwyllgorau fel arfer yn cwrdd bob 6 wythnos, ac mae eu prif rolau a chyfrifoldebau fel a ganlyn:
• Archwilio pa mor dda y mae’r Weithrediaeth a/neu’r Awdurdod yn perfformio o ran cyflawni eu nodau a’u hamcanion allweddol
• Sicrhau bod y Weithrediaeth yn atebol yn gyhoeddus, ac yn ceisio hyrwyddo proses benderfynu sy’n agored ac yn dryloyw, ac atebolrwydd democrataidd 
• Cyfrannu at ddatblygu, monitro ac adolygu polisïau'r Cyngor
• Ei gwneud yn bosibl i sefydliadau a phartneriaid allanol gymryd rhan wrth ystyried materion a all effeithio ar y modd y darperir gwasanaethau'r Cyngor.

PWYLLGORAU RHEOLEIDDIO
Gall pob un o'r 74 o Gynghorwyr gael eu penodi gan y Cyngor i wasanaethu fel aelodau o'r Pwyllgorau hyn

Cynllunio 
Mae'n cynnwys 18 o Gynghorwyr ac yn cwrdd bob 4 wythnos fel arfer
Y prif gyfrifoldebau yw:
Cynllunio gwlad a thref a rheoli datblygu
Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Swyddogaethau anweithredol yn ymwneud â phriffyrdd
Swyddogaethau yn ymwneud â choed, perthi a phalmentydd

Rhagor o wybodaeth ynghylch ceisiadau cynllunio a'r protocolau cysylltiedig.


Trwyddedu
Mae'n cynnwys 15 o gynghorwyr ac yn cwrdd bob 6 wythnos fel arfer
Y prif gyfrifoldebau yw:
Penderfynu ar geisiadau am drwyddedau cyntaf neu adnewyddu trwyddedau i yrru cerbyd hacni neu gerbyd hurio preifat. 
Penderfynu ar geisiadau am drwyddedau cyntaf neu adnewyddu trwyddedau gweithredwyr.
Penderfynu ar geisiadau am adolygu trwyddedau o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 a Deddf Hapchwarae 2005.
Penderfynu ar geisiadau am hawlenni i gasglu o dŷ i dŷ ac ar y stryd.
 

PWYLLGORAU ERAILL Y CYNGOR
Gall pob un o'r 74 o Gynghorwyr gael eu penodi gan y Cyngor i wasanaethu fel aelodau o'r Pwyllgorau hyn
Penodiadau 
Y prif gyfrifoldebau yw:
Llunio rhestr fer, cyfweld a phenodi ymgeiswyr i swyddi Cyfarwyddwyr a Phenaethiaid Gwasanaeth

Archwilio
Y prif gyfrifoldebau yw:
Ymarfer rôl allweddol o ran cadw trosolwg ar ymagwedd yr awdurdod tuag at Lywodraethu Corfforaethol, yn arbennig yr agweddau hynny sy’n ymwneud â Rheolaeth Fewnol a Rheoli Risg.
Cymeradwyo Siarter Archwilio'r Awdurdod sy’n sefydlu rôl a chyfrifoldebau Archwilio Mewnol o fewn yr Awdurdod.
Derbyn Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol a monitro cynnydd yn erbyn y Cynllun
Derbyn Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol
Derbyn ac ystyried canfyddiadau o bwys ac argymhellion yn ymwneud ag Archwilio Mewnol.
Monitro pa mor ddigonol ac effeithiol yw’r gwasanaeth Archwilio Allanol ac ymateb i’w ganfyddiadau

Apeliadau
Y prif gyfrifoldebau yw:
Penderfynu ar apeliadau gan aelodau o staff yng nghyswllt materion disgyblu sydd wedi arwain at ddiswyddo, heblaw am unrhyw ddiswyddiad sy'n ymwneud â'r Prif Weithredwr, unrhyw Gyfarwyddwr neu Bennaeth Gwasanaeth.
Penderfynu ar apeliadau ynghylch Cludiant Addysg i Ysgolion
Penderfynu ar Apeliadau ynghylch dyfarniadau myfyrwyr.

Gwasanaethau Democratiadd                                              Y Prif gyfrifoldebau yw:
i arfer swyddogaeth yr awdurdod lleol o dan adran 8(1)(a) (“dynodi pennaeth gwasanaethau democrataidd”),
i adolygu pa mor ddigonol yw'r ddarpariaeth gan yr awdurdod o ran staff,llety ac adnoddau eraill i gyflawni swyddogaethau gwasanaethau democrataidd, a
i lunio adroddiadau a gwneud argymhellion i'r awdurdod mewn perthynas â'r ddarpariaeth honno. 

Safonau
O dan ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, mae gofyn bod y Cyngor yn sefydlu Pwyllgor Safonau i hybu safonau ymddygiad uchel ymhlith swyddogion a Chynghorwyr.  Rhaid i fwyafrif aelodau'r pwyllgor ar unrhyw adeg benodol fod o blaid yr Aelodau Annibynnol a Benodwyd.

Y prif gyfrifoldebau yw:
Hybu a chynnal safonau ymddygiad uchel ymhlith cynghorwyr ac aelodau cyfetholedig
Cynghori'r Cyngor ar fabwysiadu neu ddiwygio'r Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau
Monitro gweithrediad y Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau
Rhoi gollyngiad i gynghorwyr ac aelodau cyfetholedig lle bo ganddynt fuddiant personol, rhagfarnol o dan Gôd Ymddygiad yr Aelodau, yn amodol ar ofynion cyfreithiol.
Derbyn adroddiadau blynyddol ar weithrediad gweithdrefn gwynion y Cyngor a'r polisi datgelu camarfer, gyda golwg ar ymgorffori cyfeiriadau at y materion hynny yn Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor i'r Cyngor.

Penodiadau Aelodau
Y prif gyfrifoldebau yw:
Penodi aelodau i wasanaethu ar gyrff allanol.