English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Archif Etholiad 

Canlyniadau Etholiadau

 

Canlyniadau Lleol Senedd Ewrop 2014Canlyniadau Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig 2011  UK General Election Results 2011
Canlyniadau Isetholiad Llanegwad 2011

 

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig 2010
Canlyniadau Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr 2010
Canlyniadau Etholaeth Llanelli 2010


Canlyniadau Etholiad y Cyngor Sir 2008
Canlyniadau Etholiad y Cyngor Sir 1af Mai 2008
 Canlyniadau Etholiadau’r Cynghorau Cymuned 1af Mai 2008

Etholiadau Senedd Ewrop 2009


Cynhaliwyd Etholiadau Senedd Ewrop ddydd Iau 4ydd Mehefin 2009.

 

Etholwyd 72 Aelod o Senedd Ewrop (ASE) i gynrychioli'r Deyrnas Unedig: 59 ar gyfer Lloegr, 6 ar gyfer yr Alban, 4 ar gyfer Cymru, a 3 ar gyfer Gogledd Iwerddon.

Ardal Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr - Canlyniadau'r Cyfrif
Rhanbarth Llanelli - Canlyniadau'r Cyfrif

Canlyniadau Etholiad Llanelli, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Kay Swinburn (CEIDWADWR)

Rhea Court
Rhea Lane
Ledbury
HR8 2PT

 

Derek Vaughan (LLAFUR)
4 Wenham Place
Castell-nedd
SA11 3AH

 

Jill Evans (PLAID CYMRU)
72 Tyntwla Road
Llwynypia
Rhondda
CF40 2SR

 

John Andreas Bufton (UKIP)
12 Green Gardens
Rhaeadr
Powys
LD6 5EH


I gael Canlyniadau Etholiadau Cymru Gyfan ewch i wefan Cyngor Sir Penfro.
 

Canlyniad y Bleidlais – Adran Etholiadol Cenarth

Canlyniad y Bleidlais – Adran Etholiadol Cenarth

Dyddiad yr Etholiad: 4 Tachwedd 2010


 Canlyniad y Bleidlais – Adran Etholiadol Cenarth

Canlyniadau Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Refferendwm y Deyrnas Unedig

Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol

Dydd Iau 5ed Mai 2011


Cafodd yr etholwyr ddau bapur pleidleisio yn yr etholiad hwn, sef un i ethol Aelod Cynulliad i gynrychioli Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr neu Etholaeth Llanelli a'r llall i ethol pedwar Aelod Cynulliad i gynrychioli Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Datgan Canlyniad y Bleidlais


Refferendwm Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Refferendwm Cynulliad Cenedlaethol Cymru 3ydd Mawrth 2011

Canlyniadau Sir Gaerfyrddin

 

Gwybodaeth am y Refferendwm

 

Yn y refferendwm gofynnir ichi bleidleisio 'ie' neu 'na' i'r cwestiwn canlynol:

 

'A ydych yn dymuno i’r Cynulliad allu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y mae ganddo bwerau ynddynt?'

 

Mae gan y Cynulliad bwerau i lunio deddfau mewn 20 maes pwnc (fe'u rhestrir isod).  Ar hyn o bryd gall y Cynulliad lunio deddfau ar rai materion, ond nid eraill.

 

Er mwyn llunio deddfau ar unrhyw un o'r materion eraill, mae'n rhaid i'r Cynulliad ofyn am gytundeb Senedd y DU.

 

Wedyn mae Senedd y DU yn penderfynu ar bob achlysur a all y Cynulliad lunio'r deddfau hyn ai peidio.

 • Amaethyddiaeth, pysgodfeydd, coedwigaeth, a datblygiad gwledig
 • Henebion ac adeiladau hanesyddol
 • Diwylliant
 • Datblygu economaidd
 • Addysg a hyfforddiant
 • Yr amgylchedd
 • Gwasanaethau tân ac achub a hyrwyddo diogelwch tân
 • Bwyd
 • Iechyd a gwasanaethau iechyd
 • Priffyrdd a thrafnidiaeth
 • Tai
 • Llywodraeth leol
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Gweinyddiaeth gyhoeddus
 • Lles cymdeithasol
 • Chwaraeon a hamdden
 • Twristiaeth
 • Cynllunio gwlad a thref
 • Amddiffyn rhag llifogydd a dŵr
 • Yr iaith Gymraeg

Os bydd y rhan fwyaf yn pleidleisio 'ie'...
... bydd y Cynulliad yn gallu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y mae ganddo bwerau ynddynt, heb orfod cael cytundeb Senedd y DU.

 

Os bydd y rhan fwyaf yn pleidleisio 'na'...
... bydd y drefn bresennol yn parhau.

 

Cyngor Tref Cwmaman

Ward GrenigGrenig Award
Cyngor Tref Cwmaman – Canlyniadau Isetholiad Ward Grenig
Cyngor Tref Cwmaman – Ward Grenig


Y Bleidlais

Datganiad o unigolion a enwebwyd

Hysbysiad etholiad

Sedd wag - Ward Grenig Cyngor Tref Cwmaman

Polling District Review 

Carmarthenshire County Council is commencing a Review of Polling Districts and Places.

The Review of Polling Districts and Polling Places (Parliamentary Elections) Regulations 2006 requires Local Authorities to keep their polling places (polling stations) under review. The last date for completion of the next review will be 1 December 2011.

If you wish to make comments or suggestions then you are required to make your observations in writing either by post to Electoral Services, 1 Spilman Street, Carmarthen, SA31 1LE or by e-mail.

Useful Documents

 Public Notice

 Feedback Form

Tudalen wedi ei diweddaru ar 04/11/2014