English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Ymuno â'r Gofrestr Etholiadol 

are you registered to vote?

Er mwyn pleidleisio mewn etholiadau mae angen i chi fod ar y gofrestr etholwyr.

Mae’r ffurflen hon yn casglu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i gyhoeddi cofrestr ddiwygiedig, sef rhywbeth a wnawn bob blwyddyn.

Os na fyddwch yn ymateb i’r ffurflen hon mae’n bosibl na fyddwch yn ymddangos ar y gofrestr ddiwygiedig ac fe allech chi golli eich hawl i bleidleisio. Nid yw cofrestru ar gyfer gwasanaethau eraill na thalu Treth y Cyngor yn eich cofrestru i bleidleisio.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i chi roi’r wybodaeth y gofynir amdani yn y ffurflen hon. A fyddech cystal ag ymateb cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi derbyn ffurflen atgoffa neu ymweliad â'ch cartref. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae ein manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon.

Pwy sy’n cael cofrestru i bleidleisio?

Oedran

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hyn er mwyn pleidleisio. Cewch gofrestru i bleidleisio pan fyddwch yn 16. Rhowch fanylion unrhyw bobl ifanc 16 a 17 oed yn yr eiddo. Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys eu dyddiad geni er mwyn iddynt allu pleidleisio cyn gynted ag y byddant yn 18.

Preswyliaeth

Dim ond ar gyfer y cyfeiriad lle maent yn preswylio y caiff pobl gofrestru. Dylech gynnwys:

Pobl sydd i ffwrdd dros dro – er enghraifft, i ffwrdd yn gweithio, ar wyliau, mewn llety myfyrwyr neu mewn ysbyty.
Unrhyw breswylwyr, lletywyr neu bobl eraill sy’n aros gyda chi (ond nid ymwelwyr am gyfnod byr) yn eich cyfeiriad.

Cenedligrwydd

Pobl sydd â hawl i gofrestri i bleidleisio:

 • Dinasyddion Prydain
 • Dinasyddion Gweriniaeth Iwerddon
 • Dinasyddion gwledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd.
 • Caiff dinasyddion yr UE eu cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol yn unig (ac eithrio dinasyddion Cyprus, Malta neu Weriniaeth Iwerddon, sy’n cael pleidleisio ym mhob etholiad)
 • Dinasyddion cymwys o’r Gymanwlad. Mae hyn yn golygu dinasyddion y Gymanwlad sydd â chaniâtad i ddod i’r DU neu aros yma; neu nad oes angen caniatâd o’r fath arnynt.

Manylion y bobl yn y cyfeiriad hwn

Ar gyfer pob unigolyn, bydd angen i chi gynnwys:

 • Enw: Cyfenw, enw cyntaf a llythrennau cyntaf enw(au) canol
 • Cenedligrwydd: Ceir yr wybodaeth hon oddi ar basport yr unigolyn
 • A fydd yr unigolyn yn 70 oed neu’n hyn ar 10 Mawrth 2014. Os felly, cant eu heithrio o wasanaeth rheithgor
 • A yw’r unigolyn eisiau cael ei eithrio o’r gofrestr olygedig - gweler manylion isod.
 • A yw’r unigolyn eisiau ffurflen gais i bleidleisio drwy’r post. Nid oes angen i chi dicio’r blwch hwn os yw’r unigolyn eisoes yn pleidleisio drwy’r post.

Beth yw’r cofrestri ‘llawn’ a ‘golygedig’?

Mae’r gofrestr lawn yn rhestru enw a chyfeiriad pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio. Mae'r Cyngor yn cadw copi ohoni. Caiff unrhyw un edrych arni, ond mae cyflenwi copïau neu ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill, ac eithrio’r rheini a nodir yn y gyfraith, yn drosedd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.fymhleidlaisi.co.uk.

Prif ddiben y gofrestr lawn yw dangos pwy all bleidleisio mewn etholiadau a referenda. Caiff asiantaethau gwirio credyd ei defnyddio, ond dim ond i wirio eich enw a’ch cyfeiriad os ydych yn gwneud cais am gredyd ac at ddibenion eraill a nodir yn y gyfraith. Gellir ei defnyddio hefyd i orfodi’r gyfraith.

Mae’r gofrestr olygedig ar gael ar gyfer ei gwerthu’n gyffredinol a gellir ei defnyddio at unrhyw ddiben. Caiff unrhyw unigolyn, cwmni neu sefydliad brynu’r gofrestr wedi’i golygu a cheir ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau masnachol fel marchnata. Os nad ydych eisiau i’ch manylion ymddangos ar y gofrestr olygedig, ticiwch y blwch ‘Cofrestr Olygedig’. Rhaid i chi hefyd ofyn i bob unigolyn a enwir ar y ffurflen a ydynt eisiau cael eu heithrio o’r gofrestr olygedig.

Bydd tic a argraffwyd eisoes yng Ngholofn A.iv yn dweud wrthych am ddewis yr etholwyr y llynedd, a bydd hyn yn berthnasol i’r Gofrestr newydd oni bai iddo gael ei ddileu gan y person cofrestredig.

Cael eich hepgor o'r gofrestr bresennol

Gallwch ddewis cael eich hepgor o'r gofrestr olygedig drwy roi tic yn y blwch priodol ar eich ffurflen gofrestru. Mae'n rhaid ichi nodi eich dewis yn glir bob blwyddyn ar eich ffurflen ganfasio flynyddol, hyd yn oed os ydych wedi dewis cael eich hepgor o'r blaen. Gallwch wneud hyn drwy roi tic yn y blwch ar y ffurflen bapur neu drwy ddewis yr opsiwn hwn wrth ymateb dros y ffôn neu'r rhyngrwyd. Mae'n rhaid hefyd ichi ofyn i bob un sydd wedi ei enwi ar y ffurflen p'un a yw am gael ei hepgor o'r gofrestr olygedig ai peidio.

Cael eich hepgor yn barhaol

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data mae gan etholwyr yr hawl i fynnu bod y Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn eu hepgor o'r gofrestr olygedig sy'n nodi eu cyfeiriad presennol, a hynny'n barhaol neu hyd nes y rhoddir gwybod fel arall. Os nad ydych am i'ch gwybodaeth gael ei phwrcasu gan unrhyw unigolyn neu gwmni, na'i defnyddio at unrhyw ddiben heblaw am bleidleisio, bydd angen ichi gyflwyno hysbysiad sy'n nodi hynny i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol. Gallwch wneud hyn drwy un o'r opsiynau canlynol:-

 • Nodi'n glir ar y ffurflen gofrestru eich cais am i'ch manylion gael eu heithrio o'r gofrestr olygedig yn barhaol neu hyd nes ichi roi gwybod fel arall. Gan na all unigolyn wneud cais am hepgor ar ran yr aelwyd, argymhellir bod pob un ar yr aelwyd yn llofnodi'r ffurflen i gadarnhau'r cais.
 • Bod pob un ar yr aelwyd naill ai'n ysgrifennu neu'n anfon neges e-bost yn unigol at y Swyddog Cofrestru Etholiadol er mwyn gwneud cais am i'w manylion gael eu heithrio o'r gofrestr olygedig yn barhaol neu hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Beth os byddaf yn symud ty ar ol cwblhau'r ffurflen?

Os ydych chi'n symud o'r cyfeiriad hwn, cwblhewch y ffurflen a'i dychwelyd ar ol ichi ei chael. Fodd bynnag, cyn gynted ag y byddwch yn symud ffoniwch y llinell gymorth fel y gallwn anfon ffurflen gofrestru atoch i'w chwblhau ar gyfer eich cyfeiriad newydd.

Sut i gysylltu â ni:

Cofrestru Etholiadol
1 Heol Spilman
Caerfyrddin
SA31 1LE
Llinell Gymorth: 01267 228889
E-bost: gwasanaethauetholiadol@sirgar.gov.uk

 

The Electoral Commission
Ty’r Cwmniau,Ffordd y Goron, Caerdydd, CF14 3UZ
Tel: 029 2034 6800
Fax: 029 2038 0996
infowales@electoralcommission.org.uk

One Voice Wales
24 College Street, Ammanford, SA18 3AF
Tel: 01269 595400
Fax: 01269 598510

Tudalen wedi ei diweddaru ar 01/4/2014