English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Pleidleisio am y tro cyntaf 

Pleidleisiwch yn 18 oed!!

Gan eich bod yn 18 bellach, sicrhewch eich bod yn cael dweud eich dweud – defnyddiwch eich hawl i bleidleisio.  Os na fyddwch yn pleidleisio byddwch yn colli eich cyfle i ddylanwadu ar y ffordd y gweithredir y wlad, neu'ch rhan chi ohoni.

Gallwch bleidleisio :

  • Pan fyddwch yn 18 ac wedi eich cofrestru i bleidleisio
  • Hefyd, mae angen i chi fod yn un o ddinasyddion Prydain, Iwerddon, y Gymanwlad, neu'r Undeb Ewropeaidd.

Cofiwch nad oes modd i chi bleidleisio os nad yw eich enw ar y Gofrestr Etholwyr.

Sut ydych yn cael eich cofrestru?

Anfonir ffurflen gofrestru etholiadol yn flynyddol i bob cartref ym mis  Medi/Hydref.  Sicrhewch fod eich enw yn cael ei gynnwys ar y ffurflen hon cyn ei dychwelyd atom.  Dylai eich enw fod ar y ffurflen hon os ydych:

  • yn 16 oed neu'n hŷn (gan fod y Gofrestr Etholwyr yn cael ei gweithredu o Ragfyr 1af hyd at Dachwedd 30ain bob blwyddyn, mae angen dyddiadau geni'r sawl sydd bron â chyrraedd eu 18 oed arnom er mwyn sicrhau eu bod ar y gofrestr mewn da bryd fel bo modd iddynt bleidleisio).  Er ei fod yn bosibl y bydd eich enw yn ymddangos ar y Gofrestr Etholwyr cyn eich bod yn 18, ni fydd hawl gennych i bleidleisio hyd nes y byddwch yn 18.
  • yn un o ddinasyddion Prydain, Iwerddon, y Gymanwlad, neu'r Undeb Ewropeaidd.

Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei derbyn ar y ffurflenni cofrestru a ddychwelir gan bob cartref yn cael ei defnyddio i lunio rhestr, a elwir yn Gofrestr Etholiadol.  Caiff cofrestr 2014 ei chyhoeddi ar 10 Mawrth 2014.  Os ydych chi'n symud tŷ ar ôl i'r gofrestr gael ei llunio, gallwch wneud cais am newid eich manylion trwy lenwi ffurflen Cofrestriad Treigl.

Ceir dau fersiwn o'r gofrestr hon, sef y gofrestr lawn a'r gofrestr olygedig.

Mae'r gofrestr lawn yn cynnwys pawb sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio.  Fe'i defnyddir ar gyfer etholiadau a chan rai sefydliadau i wirio ceisiadau credyd ac i atal troseddau.

Mae'r gofrestr olygedig yn cynnwys rhai o'r bobl sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio.  Gallwch ddewis a ydych am fod ar y gofrestr hon ai peidio drwy roi tic mewn blwch ar y ffurflen gofrestru a anfonir i'ch cartref.  Mae'n bosibl i unrhyw un brynu'r gofrestr hon a'i defnyddio at ba bwrpas bynnag - mae busnesau yn ei defnyddio'n aml at ddibenion marchnata ac ati.

Rhai pwyntiau i'w cofio

  • Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i gael eich cofrestru i bleidleisio
  • Nid oes rheidrwydd arnoch i bleidleisio ond mae'n rhaid i chi gael eich cofrestru i bleidleisio
  • Mae'n rhaid i chi gael eich cofrestru'n flynyddol
  • Os ydych yn gwneud cais am gredyd, gall asiantaethau archwilio credyd ddefnyddio'r gofrestr i wirio eich manylion, ac os nad ydych wedi eich cofrestru gallai eich cais am gredyd gael ei wrthod

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 30/9/2013