English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Pleidleisio am y tro cyntaf 

Pleidleisiwch yn 18 oed!

Gan eich bod yn 18 bellach, sicrhewch eich bod yn cael dweud eich dweud – defnyddiwch eich hawl i bleidleisio.  Os na fyddwch yn pleidleisio byddwch yn colli eich cyfle i ddylanwadu ar y ffordd y gweithredir y wlad, neu'ch rhan chi ohoni.

Gallwch bleidleisio :

  • Pan fyddwch yn 18 ac wedi eich cofrestru i bleidleisio
  • Hefyd, mae angen i chi fod yn un o ddinasyddion Prydain, Iwerddon, y Gymanwlad, neu'r Undeb Ewropeaidd.

Cofiwch nad oes modd i chi bleidleisio os nad yw eich enw ar y Gofrestr Etholwyr.

Sut ydych yn cael eich cofrestru?

Gallwch gofrestru ar-lein drwy fynd i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu wneud cais am ffurflen i’r swyddfa etholiadau os ydych ar y gofrestr etholwyr.

  • yn 16 oed neu'n hŷn (gan fod y Gofrestr Etholwyr yn cael ei gweithredu o Ragfyr 1af hyd at Dachwedd 30ain bob blwyddyn, mae angen dyddiadau geni'r sawl sydd bron â chyrraedd eu 18 oed arnom er mwyn sicrhau eu bod ar y gofrestr mewn da bryd fel bo modd iddynt bleidleisio).  Er ei fod yn bosibl y bydd eich enw yn ymddangos ar y Gofrestr Etholwyr cyn eich bod yn 18, ni fydd hawl gennych i bleidleisio hyd nes y byddwch yn 18.
  • yn un o ddinasyddion Prydain, Iwerddon, y Gymanwlad, neu'r Undeb Ewropeaidd.

Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei derbyn ar y ffurflenni cofrestru a ddychwelir gan bob cartref yn cael ei defnyddio i lunio rhestr, a elwir yn Gofrestr Etholiadol. Mae'r cofrestr 2015 wedi cael ei gyhoeddi ar 1 Rhagfyr 2014.

Ceir dau fersiwn o'r gofrestr hon, sef y gofrestr lawn a'r gofrestr agored.

Mae'r gofrestr lawn yn cynnwys pawb sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio. Fe'i defnyddir ar gyfer etholiadau a chan rai sefydliadau i wirio ceisiadau credyd ac i atal troseddau.

Mae'r gofrestr agored yn cynnwys rhai o'r bobl sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio.  Gallwch ddewis a ydych am fod ar y gofrestr hon ai peidio drwy roi tic mewn blwch ar y ffurflen gofrestru a anfonir i'ch cartref.  Mae'n bosibl i unrhyw un brynu'r gofrestr hon a'i defnyddio at ba bwrpas bynnag - mae busnesau yn ei defnyddio'n aml at ddibenion marchnata ac ati.

Rhai pwyntiau i'w cofio

  • Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i gael eich cofrestru i bleidleisio
  • Nid oes rheidrwydd arnoch i bleidleisio ond mae'n rhaid i chi gael eich cofrestru i bleidleisio
  • Mae'n rhaid i chi gael eich cofrestru'n flynyddol
  • Os ydych yn gwneud cais am gredyd, gall asiantaethau archwilio credyd ddefnyddio'r gofrestr i wirio eich manylion, ac os nad ydych wedi eich cofrestru gallai eich cais am gredyd gael ei wrthod

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 25/3/2015