English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Hysbysiad Ar Y Wefan 

DEDDF PRIODASAU 1949 / 1994 (FEL Y'I DIWYGIWYD)
DEDDF PARTNERIAETH SIFIL – 2004

ENW'R SAFLE:

Thomas Arms, Heol Thomas, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3JF

Mae Christine Langley Evans, Rheolwr, wedi gwneud cais i Gyngor Sir Gaerfyrddin gymeradwyo bod y safle uchod yn fan cynnal addas ar gyfer seremon ïau priodas/partneriaeth sifil.

Mae’r cais a’r cynllun sy’n gysylltiedig ag ef i’w gweld yn Swyddfa Gofrestru, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ yn ystod oriau arferol swyddfa. Gellir cyflwyno unrhyw wrthwynebiad iddo yn ysgrifenedig i Mrs Andrea Rowlands, Cynrychiolydd y Swyddog Priodol ar gyfer Gofrestru, cyn pen 21 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn.


DEDDF PRIODASAU 1949 / 1994 (FEL Y'I DIWYGIWYD)
DEDDF PARTNERIAETH SIFIL – 2004

ENW'R SAFLE:

Llwyn Hall Country House, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9LD

Mae Mr Adam Peter Holding, Rheolwr, wedi gwneud cais i Gyngor Sir Gaerfyrddin gymeradwyo bod y safle uchod yn fan cynnal addas ar gyfer seremon ïau priodas/partneriaeth sifil.

Mae’r cais a’r cynllun sy’n gysylltiedig ag ef i’w gweld yn Swyddfa Gofrestru, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ yn ystod oriau arferol swyddfa. Gellir cyflwyno unrhyw wrthwynebiad iddo yn ysgrifenedig i Mrs Andrea Rowlands, Cynrychiolydd y Swyddog Priodol ar gyfer Gofrestru, cyn pen 21 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn.


DEDDF PRIODASAU 1949 / 1994 (FEL Y'I DIWYGIWYD)
DEDDF PARTNERIAETH SIFIL – 2004

ENW'R SAFLE:

Sylen Lakes, Five Roads, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA26 6BJ

Mae Mrs Rachel Galloway, Rheolwr, wedi gwneud cais i Gyngor Sir Gaerfyrddin gymeradwyo bod y safle uchod yn fan cynnal addas ar gyfer seremon ï au priodas/partneriaeth sifil.

Mae’r cais a’r cynllun sy’n gysylltiedig ag ef i’w gweld yn Swyddfa Gofrestru, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ yn ystod oriau arferol swyddfa. Gellir cyflwyno unrhyw wrthwynebiad iddo yn ysgrifenedig i Mrs Andrea Rowlands, Cynrychiolydd y Swyddog Priodol ar gyfer Gofrestru, cyn pen 21 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn.


DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Refferenda) (Deisebau a Chyfarwyddiadau) (Cymru) 2001 (fel y'u diwygiwyd)

Mae'n ofynnol, dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, fod cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yn trefnu cyflawni eu swyddogaeth trwy weithrediaeth ar ffurf a bennir yn y Ddeddf. Arweinydd a Chabinet yw'r drefn a weithredir gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'r rheoliadau hyn yn caniatáu i'r Cyngor gynnal refferendwm ynghylch a ddylai ddefnyddio gweithrediaeth wahanol, yn sgil cyflwyno deiseb ddilys gan etholwyr llywodraeth leol.  Ni chaniateir i Gyngor gynnal mwy nag un refferendwm mewn cyfnod o bum mlynedd.

Mae'r rheoliadau'n pennu cyfyngiadau amser o ran rhoi deiseb i'r Cyngor. Chwe mis yw'r cyfnod deisebu ac mae'r cyfnod hwnnw'n dechrau ddeuddeg mis cyn dyddiad cynnal etholiadau cyffredin llywodraeth leol. Mae'r etholiadau nesaf i'w cynnal ym Mai 2012 a byddai'n rhaid cyflwyno'r cyfryw ddeiseb i'r Cyngor rhwng 1af Mai 2011 a 1af Tachwedd 2011 (y cyfnod deisebu).

Mae'n ofynnol fod Swyddog Priodol y Cyngor yn cyhoeddi, cyn dechrau'r cyfnod deisebu, rif (a elwir yn rhif dilysu) sy'n cyfateb i 10% o nifer yr etholwyr llywodraeth leol sydd wedi'u cynnwys yn y gofrestr etholiadol ar ddyddiad penodedig.  Effaith y rhif hwn fydd pennu a yw deiseb a roddir i'r Cyngor yn ystod y cyfnod deisebu yn ddilys neu beidio. 13,269 yw'r rhif perthnasol.

Lyn Thomas
Swyddog Monitro
1af Hydref 2010

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/4/2014