English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Byrgleriaeth 

Mae nifer y byrgleriaethau yn Sir Gaerfyrddin yn isel, ac yn 2005-2006 roedd 366 o fyrgleriaethau domestig. Mae hyn yn ostyngiad o 16.4% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Roedd byrgleriaethau heb fod yn ddomestig yn is fyth. Roedd y rheini i lawr i 656, sef gostyngiad o 24.1%.

Fodd bynnag, mae angen i chi barhau i fod yn ofalus. Dylech wneud pob ymdrech i ddiogelu’ch cartref a lleihau'r posibilrwydd y byddwch yn dioddef trosedd.

Diogelwch yn y cartref yw'r ffordd orau o leihau eich siawns o gael byrgleriaeth. Mae llawer o fyrgleriaethau yn cael eu gwneud pan welir cyfle, er enghraifft pan fydd lladron yn gweld ffenestr agored neu ffordd rwydd arall o dorri i mewn ac yn cymryd eu cyfle.

Ffyrdd da o gadw lladron draw:

  • Cofiwch gloi bob drws a ffenestr pan fyddwch yn mynd allan, hyd yn oed am gyfnod byr. Mae cloeon ffenestri yn ddull da o gadw lladron draw, yn enwedig ffenestri ychydig yn hŷn.
  • Os oes gennych gloeon marw (deadlocks), defnyddiwch nhw.
  • Peidiwch â gadael allweddi sbâr y tu allan nac mewn garej neu sied, a rhowch allweddi'r car neu allweddi'r garej o'r golwg yn y tŷ.
  • Defnyddiwch amseryddion ar gyfer goleuadau a setiau radio i greu'r argraff bod rhywun yn y cartref (ee os ydych i ffwrdd am y nos).
  • Gall larymau lladron amlwg, goleuadau da a goleuadau diogelwch mewn mannau penodol gadw lladron draw.
  • Gall ffensys yng nghefn y tŷ wneud y fan honno’n fwy diogel, ond gallai waliau neu ffensys solet adael i leidr dorri i mewn heb i neb ei weld. Mae ffens dolen gadwyn neu ddelltwaith gyda llwyni pigog yn gyfaddawd da.

Galwyr ffug

Bydd y rhan fwyaf o bobl sy'n dod at eich drws yn bobl ddilys, ond mae’n werth gwneud yn siŵr. Drwy osod twll sbïo yn eich drws ffrynt gallwch weld pwy sydd yno. Mae cael cadwyn ar y drws yn golygu y gallwch agor cil y drws i siarad â nhw.

Mae gan y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol grŵp Gweithredu ar Fyrgleriaeth.

Mae'r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd i edrych ar broblem byrgleriaeth ar draws Sir Gaerfyrddin, ac i drafod sut y gellir cwtogi fwy fyth ar y byrgleriaethau yn yr ardal.


Tudalen wedi ei diweddaru ar 03/12/2010