English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 19/11/2012
Dweud eich dweud... 

Rydym yn falch bob amser o gael eich sylwadau ar unrhyw fater.  Mae nifer o ffyrdd o gysylltu â ni i Ddweud eich Dweud os oes gennych gwestiwn yr hoffech ei ofyn neu sylw yr hoffech ei wneud ar fater penodol sy'n effeithio arnoch chi neu eich cymuned, neu os hoffech fynegi eich barn am wasanaeth neu berfformiad y Cyngor.

Ymgynghori

Bydd y Cyngor yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau ymgynghori, gan gynnwys arolygon, grwpiau ffocws a thrafod, grwpiau neu fforymau defnyddwyr, rhwydweithiau cymunedol, Llais Sir Gâr, Panel Dinasyddion Sir Gaerfyrddin, ac arolygon o agwedd y trigolion.

Cwynion a Chanmoliaeth

Os ydych yn barnu ein bod yn gwneud rhywbeth o'i le, rhoddwch wybod inni fel ein bod yn cael cyfle i unioni'r mater.  Os ydych am gwyno am rywbeth, gallwch ddefnyddio ein ffurflen gwyno ar-lein.

Os ydych yn fodlon ar ein gwasanaeth rhoddwch wybod inni am hynny hefyd, gan fod clywed gan gwsmer bodlon yn hwb mawr i'n staff.

Cael eich ymateb chi yw'r ffordd orau o gael gwybod a ydym yn gwneud ein gwaith yn iawn ai peidio.

Cysylltu

Gallwch gysylltu â'r cyngor mewn sawl ffordd:

  • Ymholiadau Cyffredinol a'r Prif Switsfwrdd
  • Galw Sir Gâr
  • Canolfannau Gwasanaeth Cwsmeriaid
  • Cwynion / Canmoliaeth
  • Mewn Argyfwng
  • Mapiau Lleoliad
  • Adborth
  • Cyfeiriad
  • Ymholiadau gan y Wasg

 
Manylion Cysyllt
 
Carms Direct 
Ffôn: 01267 234567
Ebost: galw@sirgar.gov.uk