English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Y Gem 

mixed-team-touch-rugby

Beth yw Rygbi Cyffwrdd?


• Gêm gyflym sydd heb fod yn gorfforol ac sy'n cael ei chwarae ledled y byd
• Gêm hwyliog sy'n hawdd ei dysgu ac yn ffordd wych o gadw'n heini
• Gêm gynhwysol sy'n hybu cydchwarae rhwng dynion a menywod
• Gêm sy'n annog pawb i gymryd rhan, gyda thimau bach a naws anffurfiol
• Camp 'dal a phasio' ddeinamig sy'n addas i bawb, beth bynnag yw lefel eu sgiliau a'u gallu
• Yn aml gelwir y gamp yn 'Rygbi Cyffwrdd', ond nid yw taclo, llinellau, sgrymiau, na chicio yn rhan ohoni
• Prif nodwedd y gamp yw ei bod yn syml


‘Rygbi Cyffwrdd yw un o'r mathau o rygbi sy'n fwyaf o hwyl. Yn ogystal â bod yn ffordd wych o gymdeithasu a chodi ysbryd tîm, mae'n bendant yn gymorth i gadw'n heini ac yn gwella'ch sgiliau trafod a rhedeg!'

Phil Bennett (OBE), Llanelli, Cymru, a'r Llewod

Er taw camp wedi'i seilio ar Rygbi'r Undeb/Cynghrair lle mae gwrthdaro llawn yn digwydd yw Rygbi Cyffwrdd, fe'i cydnabyddir yn gamp ynddi'i hun; mae'n boblogaidd iawn yn Hemisffer y De ac mae cefnogaeth gref iddi yng Nghymru.  Cymdeithas Rygbi Cyffwrdd Cymru sy'n gweinyddu'r gêm yng Nghymru.

Mae cynghreiriau wedi bod yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd ers 1991 ac mae cannoedd o ddynion a menywod yn dod at ei gilydd sawl noson yr wythnos i chwarae mewn nifer o gynghreiriau (Dynion, Menywod, Cymysg, Dros 35, ac Iau). Caiff y gêm ei chwarae ar y llwyfan rhyngwladol ac mae Cymru'n cael ei chynrychioli mewn cystadlaethau ledled y byd.

Sut y mae chwarae?

Mae Rygbi Cyffwrdd yn cael ei chwarae ar gae sydd tua hanner maint cae rygbi llawn, a 6 chwaraewr sydd mewn tîm (rhaid cael 3 menyw mewn timau cymysg). Gall dynion a menywod chwarae yn yr un timau â'i gilydd gan fod cyn lleied o wrthdaro corfforol yn y gamp hon.

Mae pob tîm yn cael chwe chyfle i sgorio cais cyn bod yn rhaid ildio'r meddiant i'r tîm arall. Nid oes cicio, rycio, sgarmesu, llinellau na sgrymio.

Rhaid i'r chwaraewr sy'n cario'r bêl osod y bêl ar y llawr rhwng ei goesau yn syth ar ôl cael ei gyffwrdd.

Mae'n rhaid i'r amddiffynwyr fynd yn ôl 5 metr ar ôl i un ohonynt gyffwrdd â rhywun; fel arall byddant yn 'camsefyll'. Golyga hyn fod yn rhaid i'r chwaraewyr fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd o'u hamgylch a gweithio mewn llinellau amddiffynnol.

Mae'r gemau'n para am 30 munud gydag egwyl fer hanner amser. Mae hawl gan eilyddion i ddod i'r cae neu ei adael unrhyw bryd y mae'r bêl ym meddiant eu tîm.

Mae'r gêm yn ddeinamig iawn ac yn llifo'n gyflym, ac er bod y sgiliau sydd eu hangen yn debyg iawn i Rygbi'r Undeb a Rygbi'r Gynghrair, mae rhai gwahaniaethau cynnil, yn enwedig yn ochr dactegol y gêm. Mae cyflymder a sgiliau osgoi yn hynod bwysig. Nid yw'r gêm yn addas i chwaraewyr sy'n mwynhau gwrthdaro a rhedeg tuag at amddiffynwyr!

Pwy sy'n chwarae?

Gellir defnyddio'r gêm fel ffordd o gadw'n ffit a llosgi calorïau, ac mae'n gyfle gwych i gymdeithasu sy'n denu nifer o dimau o gydweithwyr neu grwpiau o ffrindiau. Hefyd, mae llawer o'r prif glybiau rygbi'n defnyddio'r gamp i ymarfer cyn dechrau'r tymor ac i fagu ffitrwydd. Mae timau iau'n cael eu denu at y gêm gan ei bod yn datblygu eu sgiliau pasio, dal, osgoi, a rhedeg heb fod yn rhaid iddynt boeni am agwedd gorfforol rygbi.   Nid chwaraewyr rygbi'n unig sy'n medru mwynhau'r gêm, ac mae llawer sy'n chwarae rygbi cyffwrdd yn chwarae campau eraill yn ogystal, megis pêl-rwyd, pêl-droed neu griced.

Yng Nghymru mae cynghreiriau ar hyn o bryd yng Nghaerdydd, Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Wrecsam ac Abertawe.

Rhagor o wybodaeth i ddilyn. 


 

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 09/2/2011