English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Canllaw i ddatblygwyr 

Cyfarwyddyd i Ddatblygwyr ynghylch Tai Fforddiadwy

Pan fydd datblygwr yn cytuno i godi tai fforddiadwy fel rhan o gais cynllunio, caiff hyn ei ffurfioli mewn cytundeb adran 106. Bydd y cytundeb yn nodi naill ai canran y tai fforddiadwy sydd i'w codi (ceisiadau amlinell) neu'r union leiniau a mathau o dai (ceisiadau llawn neu geisiadau materion a gadwyd yn ôl).


Hefyd bydd y cytundeb yn nodi sut y cyfyngir ar y prisiau y gwerthir y tai fforddiadwy amdanynt, a hynny pan gânt eu gwerthu am y tro cyntaf a phan gânt eu gwerthu yn y dyfodol. Seilir y prisiau ar luosrifau o ganolrif incwm gros cartrefi yn y chwe ardal rhwydwaith cymunedol yn Sir Gaerfyrddin.

Ardal  Cymunedol Incwm canolrifol teulu  Fflat 1 ystafell wely Fflat neu dŷ 2 ystafell wely Tŷ 3 ystafell wely Tŷ 4 ystafell wely
           
Aman £23,414 £49,292 £61,615 £73,938 £86,261
Gwendraeth £23,910 £50,337 £62,921 £75,505 £88,089
Llanelli £21,492 £45,247 £56,559 £67,871 £79,183
Taf Myrddin £24,917 £52,458 £65,572 £78,686 £91,801
Teifi £22,011 £46,339 £57,924 £69,508 £81,093
Tywi £24,864 £52,344 £65,431 £78,517 £91,603

Caiff y ffigyrau incwm eu diweddaru yn flynyddol ym mis Tachwedd 2014. 
Nodir y prisiau gwerthu cyfredol ar gyfer tai fforddiadwy yn y tabl isod.

Rydym wedi sefydlu system lle rhoddir gwybod drwy'r e-bost am gyfleoedd posibl i weithio mewn partneriaeth yn y sir.
Os hoffech gael eich cynnwys yn y system, cysylltwch â Matt Miller, Rheolwr y Gwasanaethau Tai - Byw’n Annibynnol a Thai Fforddiadwy.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 22/12/2014