English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Canllaw i ddatblygwyr 

Cyfarwyddyd i Ddatblygwyr ynghylch Tai Fforddiadwy

Pan fydd datblygwr yn cytuno i godi tai fforddiadwy fel rhan o gais cynllunio, caiff hyn ei ffurfioli mewn cytundeb adran 106. Bydd y cytundeb yn nodi naill ai canran y tai fforddiadwy sydd i'w codi (ceisiadau amlinell) neu'r union leiniau a mathau o dai (ceisiadau llawn neu geisiadau materion a gadwyd yn ôl).


Hefyd bydd y cytundeb yn nodi sut y cyfyngir ar y prisiau y gwerthir y tai fforddiadwy amdanynt, a hynny pan gânt eu gwerthu am y tro cyntaf a phan gânt eu gwerthu yn y dyfodol. Seilir y prisiau ar luosrifau o ganolrif incwm gros cartrefi yn y chwe ardal rhwydwaith cymunedol yn Sir Gaerfyrddin.

Ardal  Cymunedol Incwm canolrifol teulu  Fflat 1 ystafell wely Fflat neu dŷ 2 ystafell wely Tŷ 3 ystafell wely Tŷ 4 ystafell wely
           
Aman £24,187 £50,920 £63,650 £76,380 £89,110
Gwendraeth £24,624 £51,841 £64,801 £77,762 £90,722
Llanelli £22,457 £47,278 £59,098 £70,918 £82,737
Taf Myrddin £24,899 £52,420 £65,525 £78,630 £91,735
Teifi £22,585 £47,547 £59,434 £71,320 £83,207
Tywi £24,790 £52,190 £65,238 £78,286 £91,333

Caiff y ffigyrau incwm eu diweddaru yn flynyddol ym mis Tachwedd 2013. 
Nodir y prisiau gwerthu cyfredol ar gyfer tai fforddiadwy yn y tabl isod.

Rydym wedi sefydlu system lle rhoddir gwybod drwy'r e-bost am gyfleoedd posibl i weithio mewn partneriaeth yn y sir.
Os hoffech gael eich cynnwys yn y system, cysylltwch â Matt Miller, Rheolwr y Gwasanaethau Tai - Byw’n Annibynnol a Thai Fforddiadwy.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 13/1/2014