English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tai Fforddiadwy 
woman standing outside her council house

Cartrefi Ffoddiadwy ar werth

Rydym yn deall yr hoffai llawer o bobl brynu eu cartref eu hunain ond na allant fforddio gwneud hynny heb gymorth ychwanegol.

Er bod prisiau tai wedi syrthio dros y blynyddoedd diwethaf, pris cyfartalog tŷ ar gyfer ‘prynwr tro cyntaf’ yw £94,000.

Mae’r rhan fwyaf o brynwyr tro cyntaf sy’n gallu fforddio’r taliadau morgais yn gweld na allant fynd ar yr ysgol eiddo gan fod benthycwyr morgeisi’n aml yn mynnu blaendaliadau o 10% neu hyd yn oed 20%.

Ystyr tai fforddiadwy yw tai ‘cymorthdaledig’ ar gyfer pobl sy’n methu fforddio prynu cartref addas ar y farchnad agored. Gallai hynny ddigwydd trwy dai preifat cost isel, tai fforddiadwy ar rent neu ran berchnogaeth.

Mae’r rhan fwyaf o ddatblygiadau tai newydd yn gorfod cynnwys nifer o dai fforddiadwy. Mae teuluoedd sy’n gymwys i brynu cartref fforddiadwy yn ei brynu am ganran o’r pris llawn, sy’n dibynnu ar ei leoliad. Fel arfer, mae tŷ fforddiadwy yn costio tua £78,000 am dŷ tair ystafell wely, sydd fel arfer yn cael eu gwerthu trwy drefniant rhannu ecwiti.

Tai fforddiadwy sydd ar gael ar hyn o bryd:

Fel arfer maent yn cael eu gwerthu trwy drefniant rhannu ecwiti

Tŷ 2 ystafell wely ar werth, Pantbryn Isaf Llanelli, pris  £64,894.50

Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sian Stephens.

Cartrefi Ffoddiadwy ar gael i'w rhentu

Nod y cynllun rhenti fforddiadwy yw ateb y galw gan bobl sy'n gweithio'n rheolaidd ond sy'n methu prynu tŷ ar hyn o bryd. Efallai taw'r rheswm dros hyn yw nad oes blaendal ganddynt neu nad yw eu hincwm yn ddigon, neu mae'n bosibl bod problemau â'u sgôr credyd.

Mae'r rhenti'n uwch na'r rhenti cymdeithasol a godir gan y Cyngor a chymdeithasau tai fel arfer ond maent yn is na rhenti'r farchnad agored. Mae'r rhenti hyd at 80% o'r rhent ar y farchnad ac fel arfer maent o fewn terfynau'r Lwfans Tai Lleol ar gyfer y math hwnnw o eiddo. Mae angen gwneud hyn er diogelwch oherwydd petai'r tenant yn colli ei incwm gallai hawlio'r Budd-dal Tai yn ei gyfanrwydd os yw'n meddiannu'r eiddo'n llawn.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 09/3/2015
 
Manylion Cysylltu
 

Swyddog Perchnogaeth Tai

Ebost: affordablehomes@sirgar.gov.uk 

Negeseuon testun: 07766 406506
Gwasanaeth Minicom: 01267 223867